Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

Jak wesprzeć osoby niewidome i słabowidzące z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie w aktywnym poszukiwaniu pracy? Jak przekonać ich najbliższe otoczenie, że niepełnosprawność nie ogranicza na polu zawodowym? I wreszcie co zrobić, by pracodawcy docenili ich jako pracowników?

1 grudnia rozpoczęliśmy realizację projektu ?Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie? (ZUG). To szczególny i nowatorski projekt, gdyż po raz pierwszy umożliwia aktywizację zawodową osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie z całej Polski.

Wśród przewidzianych działań znajdują się min.: warsztaty aktywizacji zawodowej, praktyczna nauka zawodu, staże rehabilitacyjne, wsparcie prawne i psychologiczne. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych w zakresie schorzeń genetycznych, porad lekarzy specjalistów, czy wizażysty. Dodatkowym atutem będzie możliwość skorzystania z atrakcji kulturalnych dostosowanych do możliwości percepcyjnych uczestników. Ponadto każdy z nich otrzyma drobny sprzęt likwidujący indywidualne bariery w codziennym funkcjonowaniu.

Poprzez zaproponowane aktywności chcemy umocnić pozycję osób z ZUG niewidomych i słabowidzących na rynku pracy, budować ich pozytywny obraz w społeczeństwie i zmieniać nastawienie rodzin i bliskich do podejmowania przez osoby z ZUG życiowych wyzwań.

Założenia projektu

O chorobach genetycznych w Polsce mówi się niewiele. Nie zostały ujęte w obowiązującym Narodowym Programie Zdrowia, nie ma ich też w ?Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku?. Tymczasem w naszym kraju żyje kilkanaście tysięcy osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (ZUG), a tylko nieliczni z nich mają szansę na znalezienie zatrudnienia.

Chcemy zmienić tę sytuację i dać osobom z ZUG (ON z ZUG) szansę na zmianę dotychczasowego życia. Dlatego właśnie dla nich 1 grudnia 2012 r. rozpoczęliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszymi działaniami chcemy objąć zarówno osoby z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, niewidome i słabowidzące, ale także ich najbliższe otoczenie, oferując różne rodzaje wsparcia. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Korzyści z udziału w projekcie to:
Dla wszystkich osób niepełnosprawnych z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie:

 • wykonanie diagnozy poziomu kompetencji społeczno-zawodowych,
 • grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
 • wsparcie tyflologiczne,
 • zaopatrzenie w drobny sprzęt likwidujący bariery funkcjonalne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe oraz opracowanie dla każdego uczestnika / uczestniczki Indywidualnego Planu Działania, którego wytyczne mogą umożliwić niżej wymienione rodzaje wsparcia:

  – konsultacje indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych,
  – udział w warsztatach aktywizacji zawodowej,
  – wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia, metod komunikacji, w tym technik komputerowych i konsultacje medyczne),
  – udział w warsztatach z przedsiębiorczości (nauka własnej działalności gospodarczej),
  – skorzystanie z indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego,
  – praktyczną naukę zawodu,
  – podjęcie nauki,
  – odbycie staży rehabilitacyjnych u pracodawcy / na stanowisku pracy,
  – podjęcie pracy zawodowej.

Ponadto ON z ZUG ze względu na aktywności, w których będzie uczestniczył może nabyć wiedzę jak stworzyć profesjonalne portfolio, odnaleźć się na rynku pracy czy jak założyć własną firmę.

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych z ZUG będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia tyflologicznego oraz grupowego wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologiczno-tyflologicznych (jak współpracować i pomagać ON z ZUG), społeczno-tyflologicznych (nakierowanych na rozwój osobisty osób z otoczenia) oraz indywidualnym wsparciu psychologicznym.

Projekt Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie: 1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ? projekty systemowe.

Czas trwania Projektu 1.12.2012 r. ? 30.11.2014 r.

Lider Projektu ? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Partnerzy Projektu ? Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie ?Ars Vivendi?.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno?zawodowa 400 ON z ZUG (220 kobiet, 180 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r., poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz wprowadzenie na rynek pracy 50 ON z ZUG objętych wsparciem w Projekcie, wzrost wiedzy ich najbliższego otoczenia poprzez wsparcie psychologiczno-prawne i rozpowszechnienie wiedzy na temat zatrudniania ON wśród pracodawców, poprzez ich udział w spotkaniach informacyjnych.

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.