Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie za okres od 06.10.2011r do 08.10.2015r.

S P R A W O Z D A N I E

z działalności  Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie za okres od 06.10.2011r do
08.10.2015r.

Szanowni delegaci, Drodzy goście,

„Wszystkie ludzkie istoty są wolne i równe pod względem godności i praw. Aby osiągnąć ten cel,
wszystkie społeczeństwa powinny szanować odmienność w swoich społecznościach oraz starać się
zapewnić osobom niepełnosprawnym pełnię praw człowieka: cywilnych, politycznych, społecznych,
ekonomicznych i kulturalnych gwarantowanych w rozmaitych międzynarodowych Konwencjach i dokumentach
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i konstytucjach poszczególnych krajów”.

Polski Związek Niewidomych jest organizacją samopomocową działającą na rzecz niewidomych i słabo
widzących pod tą nazwą od 1951 r. Od marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego.
Polski Związek Niewidomych swoją działalnością obejmuje obszar RP. Posiada trójstopniową strukturę
organizacyjną. Są to koła działające na obszarze zbliżonym do powiatu lub gminy kierowane przez
zarządy kół. Okręgi swoim zasięgiem pokrywające się z wojewódzkim podziałem administracyjnym
Państwa kierowane przez Zarządy Okręgów. Pracę wykonawczą realizują biura
Okręgów.

W dniu dzisiejszym Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski pragnie przedstawić sprawozdanie ze
swojej 4 – letniej działalności tj. od 6.10.2011r. do 8.10.2015r
W latach 2011-2015 działania Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego skupiały się głównie
na podstawowych celach statutowych czyli na
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych członków związku, szerokiej informacji, poradnictwie,
edukacji, aktywności zawodowej i społecznej. Przedłożony materiał stanowi jednocześnie sposób
realizacji uchwały XX Okręgowego Zjazdu Delegatów.

Kierunki działalności i zadania realizowane przez Okręg Lubelski, nakreślała Uchwała Zjazdowa,
Statut PZN oraz w dużej mierze możliwości finansowe Okręgu. Okres ostatnich lat nie był dla Związku
łatwy. Ważnym problemem władz Okręgu w ostatniej kadencji stały się sprawy finansowe. Działalność
statutowa w dużym stopniu finansowana była przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W latach 2012-2014 w ramach projektu
„O lepsze jutro” wsparciem objęto 240 dorosłych osób i 45 dzieci.

1

W ramach tego projektu prowadzono indywidualne szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i
samodzielnego poruszania się z białą laską, samoobsługi i czynności dnia codziennego metodami
bezwzrokowymi, nauki pisma systemem brajla. Niewidomi i słabo widzący członkowie związku korzystali
z indywidualnych konsultacji informatyka.
Znaczna część zadań statutowych finansowana była też ze środków Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu
Miasta , Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Koła terenowe PZN otrzymywały dofinansowanie do
działalności przez nie prowadzonej z samorządu oraz PCPR-ów, MOPR-ów Pozostałe  środki  były
wygospodarowane  w  ramach  własnych  dochodów.
Procedury związane z przygotowaniem wystąpień o środki finansowe a następnie ich rozliczanie
pochłaniały wiele czasu działaczy Kół i pracowników Okręgu.
Nadmienić przy tym należy, że realizacja wszystkich działań Okręgu przebiegała w bardzo szczupłej
obsadzie etatowej.
Realizując uchwałę programową XX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręg Lubelski Polskiego Związku
Niewidomych zajmował się w szczególności:
– Otaczaniem szczególną opieką i pomocą osób nowo ociemniałych , niewidomych w podeszłym wieku oraz
z dodatkową niepełnosprawnością.
– Prowadzeniem wczesnej, kompleksowej rehabilitacji dzieci niewidomych, pedagogizacji rodziców,
wyposażaniem ich w sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne.
–    Udzielaniem    wszechstronnej    pomocy    niewidomym    w    uzyskiwaniu
zatrudnienia, kierowaniem na różne formy szkoleń i rehabilitacji stosownie do potrzeb rynku pracy.
– Organizowaniem systematycznych spotkań członków Związku celem zacieśniania więzi członkowskiej,
przepływu informacji, rozeznania potrzeb i możliwości ich zaspokojenia.
– pozyskiwaniem środków finansowych z różnych źródeł dla realizacji celów statutowych
– poprawiliśmy stan techniczny oddziału PZN w Zamościu poprzez generalny remont dachu, wymianę na
plastikowe nieszczelnych okien, wymianę na nowoczesne drzwi wejściowe, zbudowano na nowo schody
prowadzące do budynku.
– od stycznia 2014 roku uległa zmianie lokalizacja biura Okręgu z ul. Wieniawskiej   13   na   ul.
Piłsudskiego   17.   Po   niezbędnych   kosztownych
remontach i adaptacji warunki funkcjonowania poprawiły się w sposób zdecydowany. Wynajmujemy od
Zarządu Nieruchomości powierzchnię 242 m2, które wykorzystujemy jako placówka rehabilitacyjna do
usprawniania osób niewidomych i słabowidzących w zakresie rehabilitacji podstawowej, społecznej i
zawodowej.
Środki  finansowe  wydane  w  Zamościu  i  Lublinie  pochodziły  ze  składek
członkowskich oraz zaciągniętego kredytu bankowego.

2

Szanowni Państwo,
na  zebraniach  sprawozdawczo-wyborczych  Kół  PZN  w  2011  roku  został wybrany Zarząd Okręgu w
następującym składzie:
1.       Bardak Teresa
2.       Mizak Ryszard
3.       Chraścina Beata
4.       Hojda Łucja
5.       Dziadosz Krystyna
6.       Dudek Grażyna
7.       Potrzyszcz Krystyna
8.       Kaczor Roman
9.       Augustowski Wiesław
10.     Kowalik Małgorzata
11.     Goławska Teresa
12.     Turyk Ryszard
13.     Zdyb Marian
14.     Cupryn Antoni
15.     Różewicz Wieslaw
16.     Skowron Iwona
17.     Polak Jadwiga
18.     Napierała Sabina
19.     Tulidowicz Adela
20.     Wołoszyn Maria
21.     Kowalczuk Grażyna
22.     Jabłońska Barbara

Do Prezydium Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych wybrane zostały następujące
osoby:
Marian Ostojewski –  Prezes Zarządu Okręgu Augustowski Wiesław – w-ce prezes Zarządu Okręgu
Chraścina Beata- w-ce prezes Zarządu Okręgu Kazek Hanna – w-ce prezes Zarządu Okręgu Nastaj
Zbigniew – sekretarz Zarządu Okręgu

W trakcie trwania kadencji nastąpiła zmiana w-ce prezesa Zarządu Okręgu i prezesa Zarządu Koła
Lublin I po rezygnacji z pełnienia powyższych funkcji złożonej przez pana Wiesława Augustowskiego.
W-ce prezesem Zarządu Okręgu Lubelskiego PZN został wybrany pan Ryszard Mizak, natomiast Prezesem
Zarządu Koła PZN Lublin I została pani Maria Bartnik.

Zarząd Okręgu w czasie kadencji odbył 12 posiedzeń podejmując 44 uchwały, zaś  Prezydium  Zarządu
Okręgu  odbyło  34  posiedzenia,  w  trakcie  których

3

podjęto 186 uchwał. Ilość posiedzeń Prezydium i Plenum Zarządu Okręgu była zgodna z wymogami
Statutu PZN.
Uchwały Zarządu Okręgu i Prezydium obejmowały następujące zagadnienia:
– w działalności rehabilitacyjnej :
problem zatrudnienia niewidomych, prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego, programowanie i
ocena szkoleń rehabilitacyjnych dla niewidomych i
słabo  widzących  członków  Polskiego  Związku niewidomych,    niewidomych
diabetyków, objęcie rehabilitacją niewidomych i słabo widzących dzieci i młodzieży, współpraca ze
szkołami i poradniami szkolno – wychowawczymi, świadczenia pomocy w zakresie uzyskania
dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu
się,
indywidualne szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej, orientacji przestrzennej i
samodzielnego poruszania się z białą laska, samoobsługi i czynności dnia codziennego czy nauki
pisma systemem brajla.
– w działalności socjalnej:
współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi i Miejskimi Centrami Pomocy Rodzinie.
Działalność ta była wysoko oceniana przez władze samorządowe  we  wszystkich  powiatach
Województwa  Lubelskiego,  czego
wyrazem były liczne podziękowania i wyróżnienia okolicznościowymi medalami, w tym Medal Prezydenta
Miasta Lublina pana Krzysztofa Żuka.
– w działalności samorządowo- organizacyjnej:
Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli jednostek terenowych, przyjęcie oraz ocena planów pracy,
stopnia realizacji uchwały zjazdowej, przygotowanie kampanii    sprawozdawczo-wyborczej    w
kołach    terenowych    oraz    jej
podsumowanie, analiza pracy Kół i Oddziału PZN Zamość.
– w pracy oświatowo- kulturalnej:
analiza  działalności  kulturalno  –  oświatowej  w  Kołach  PZN,  udział  ich
przedstawicieli w ogólnopolskich imprezach kulturalnych organizowanych przez Krajowe Centrum
Kultury Niewidomych w Kielcach oraz prezentacja własnego dorobku w społecznościach lokalnych.
Ponadto Prezydium na swoich posiedzeniach omawiało sprawy administracyjne
Okręgu i Kół, dbało o racjonalne wykorzystanie budżetu i rozpatrywało bieżące sprawy Okręgu.
W II kwartale bieżącego roku przeprowadzono akcję sprawozdawczo-wyborczą w 22 Kołach naszego
Okręgu, na których wybranych zostało 40 delegatów na dzisiejszy XXI Zjazd Okręgowy. Przedstawiciele
Prezydium Zarządu Okręgu uczestniczyli we wszystkich zebraniach Kół.
Z przyjemnością stwierdzić należy, że w zebraniach tych uczestniczyli przedstawiciele: władzy
lokalnej, Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, bratnich organizacji. Był to dobry
moment do przedstawiania problemów środowiska niewidomych.
W dwóch Kołach naszego Okręgu nastąpiły zmiany Prezesów Zarządu Kół: w kole PZN w Lubartowie oraz w
Opolu Lubelskim.

4

W celu dalszego umacniania Kół terenowych prezesi Zarządów pracują w Powiatowych Społecznych Radach
d/s Osób Niepełnosprawnych.
Z posiadanych informacji wynika, że największą reprezentację w utworzonych radach stanowi w skali
województwa środowisko niewidomych.
Okręg Lubelski zrzesza aktualnie 3684 członków z umiarkowanym i znacznym
stopniem niepełnosprawności z tytułu schorzeń wzroku.
W okresie sprawozdawczym do organizacji naszej przyjętych zostało 528 osób. Działalność na terenie
Okręgu prowadzona jest przez koła powiatowe i Oddział PZN w Zamościu.
Stan liczebny członków związku w poszczególnych kołach terenowych PZN Okręgu Lubelskiego
przedstawia się następująco:
Koło liczące do 1000 członków – to Lublin I, koła liczące do 300 osób – Zamość Powiat, Biała
Podlaska.
Koła liczące do 200 członków to Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik,
Lublin II, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Tomaszów Lubelski, Zamość Grodzki
Do Kół PZN zrzeszających do100 osób zaliczamy Lubartów, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Radzyń
Podlaski, Ryki, Świdnik i Włodawę.

Szanowni Państwo

Jak już wspomniano na wstępie w ostatnich latach zmuszeni jesteśmy prowadzić bardzo oszczędną
politykę finansową. Od roku 2007 praca biurowa w Kołach wykonywana była za bardzo symboliczne
wynagrodzenie ze środków własnych, na zasadzie diety funkcyjnej, a od 2010 w kołach terenowych
prezesi Kół zostali zatrudnieni na czas określony przy dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach
systemu dofinansowania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych SODiR, natomiast w kołach PZN o małej
liczebności do 100 członków prezesi kół pracują społecznie. Większość Kół na działalność
merytoryczną poszukuje środków finansowych na swoim terenie. Aktywność Kół jest ogromna, lecz nie
wszystkie, mimo czynionych starań osiągają pozytywne rezultaty. Czasy są ciężkie a o sponsorów na
naszej ścianie wschodniej coraz trudniej. Są jednak Koła, którym co roku udaje się pozyskać
dodatkowe fundusze na swoją działalność m.in. z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. I
w tym miejscu należy wyróżnić Koło PZN w Rykach, które z 1% podatku od osób fizycznych uzyskuje
największe przychody.
Praca Prezydium i Zarządu Okręgu wspierana była przez Okręgową Komisję Rewizyjną, bieżące kontakty
i okresowe kontrole. Przewodnicząca Okręgowej
Komisji  Rewizyjnej  zapraszana  była  na  wszystkie  posiedzenia  Prezydium  i
Plenum Zarządu Okręgu. Okręgowa Komisja Rewizyjna w okresie mijajacej kadencji organizowała 1
dniowe szkolenia dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół.

Szanowni delegaci

5

Na terenie Okręgu zarejestrowanych jest 116 członków podopiecznych- dzieci, posiadających
legitymację Polskiego Związku Niewidomych. Jest to najmłodsza grupa niewidomych i słabo widzących w
wieku do 16 lat. Objęci są nauczaniem w sposób następujący:
6 dzieci uczęszcza do przedszkola, w tym 4 dzieci do przedszkola dla niewidomych i słabo widzących
oraz 2 dzieci do przedszkoli masowych,  4 dzieci w wieku 3-5 lat nie jest objętych opieką
przedszkolną. Dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych,
zasadniczych i średnich jest ogółem 103. W szkołach ogólnodostępnych uczy się 53 dzieci, w szkołach
dla  niewidomych  i  słabowidzących  38  osób,  w  innym  szkołach
specjalnych 12. Nauczanie indywidualne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum pobiera 4 dzieci.
3 osoby studiują na wyższych uczelniach.
Okręg współpracuje z placówkami szkolnymi, w których pobierają naukę niewidomi i słabo widzący
uczniowie m.in. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej w Lublinie, gdzie znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum
i liceum ogólnokształcące, z Zespołem Szkół przy ul. Wyścigowej w Lublinie
oraz Medycznym Studium Zawodowym im. Prof. Stanisława Liebharta w Lublinie – Wydziałem Masażu. Od
kilku lat prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych w Lublinie wczesna diagnoza i rehabilitacja małych dzieci przy wsparciu
finansowym Okręgu.
W okresie sprawozdawczym   w ramach umów zawartych z PFRON , MOPR
Lublin i ROPS Urzędu Marszałkowskiego Okręg mógł kompleksowo zająć się prowadzeniem rehabilitacji
podstawowej i poradnictwa dla dzieci i ich opiekunów. W realizacji powyższego zadania uczestniczyła
wyspecjalizowana kadra z wieloletnią praktyką. Zaangażowano specjalistów z zakresu tyflopedagogiki,
wczesnej diagnozy i rehabilitacji, instruktorów orientacji przestrzennej i nauki pisma punktowego.
Organizowano również spotkania rodziców ze specjalistami w siedzibach Kół, Oddziale Zamość i
Okręgu. Specjalistyczną pomocą objęto wielu członków podopiecznych naszego Okręgu do 16-go roku
życia. Istniejące od 1988 roku Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabo widzących „Bliżej
świata” odbywa z rodzicami co miesięczne spotkania. Dla dzieci i młodzieży sprowadzany jest
niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne na bieżąco w/g potrzeb. Dla rodziców niewidomych dzieci były
organizowane warsztaty psychologiczne
Okręg Lubelski organizuje co roku szkolenia rehabilitacyjne dla nowo ociemniałych i nowo przyjętych
do Polskiego Związku Niewidomych oraz posiadających dodatkową niepełnosprawność. Do organizacji
szkoleń włączają się również koła terenowe.
Coraz bardziej powszechną formą rehabilitacji stały się szkolenia indywidualne w  miejscu
zamieszkania  osoby niewidomej.  Z  osobami  nowo  ociemniałymi
prowadzone  są  zajęcia  z  zakresu  orientacji  przestrzennej  i  samodzielnego

6

poruszania się z białą laską, samoobsługi i czynności dnia codziennego i nauki pisma systemem
brajla. W ciągu minionej kadencji rehabilitacją indywidualną objęto 237 dorosłych członków Związku
oraz 53 dzieci, w tym: 110 osób objęto szkoleniem z zakresu samoobsługi i czynności dnia
codziennego wykonywanych metodami bezwzrokowymi, 95 osób w tym 8 dzieci brało udział w zajęciach z
orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską, 11 dorosłych członków oraz
18 dzieci zostało przeszkolonych z zakresu nauki pisania i czytania systemem punktowym brajla, dwie
osoby otrzymały wsparcie psychologa, czworo dzieci miało zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej,
szesnaścioro z usprawniania widzenia, a czworo z wczesnej rehabilitacji. Prowadzono również zajęcia
z obsługi komputera, z których skorzystało 27 osób i troje dzieci.
W roku 2013 przystąpiliśmy do pilotażu programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”, zadania
zleconego przez Gminę Lublin dzięki któremu 17 osób niewidomych i słabowidzących zostało objętych
wsparciem w  postaci zajęć indywidualnych w miejscu zamieszkania, a 25 osób całkowicie niewidomych,
głównie samotnych skorzystało z pomocy asystenta. W 2014 roku kontynuowaliśmy program asystencki,
dzięki któremu 28 osób  całkowicie
niewidomych, głównie samotnych skorzystało z pomocy asystenta. Realizowany projekt ułatwił osobom
niewidomym i słabowidzącym pokonywanie napotkanych na co dzień przeszkód i trudności, a przede
wszystkim umożliwił wzrost ich samodzielności. W roku bieżącym po raz kolejny podjęliśmy się tego
zadania, a pomocą objęliśmy już 30 osób dorosłych i jedno dziecko
W okresie minionej kadencji etatowi pracownicy Okręgu i Oddziału Zamość członkom naszego
stowarzyszenia udzielali specjalistycznych informacji i porad, by wyrównać dysproporcje w zakresie
dostępu do informacji oraz pomocy prawnej a także przeciwdziałać marginalizacji osób z dysfunkcją
wzroku i ich rodzi.
By w większym stopniu pomóc swoim członkom w roku 2013 na zlecenie Regionalnego    Ośrodka
Polityki    Społecznej    w    Lublinie,    ze    środków
Województwa Lubelskiego zorganizowaliśmy szkolenie dla kadry i osób pracujących na rzecz środowiska
niewidomych, dzięki któremu 10 osób uzyskało uprawnienia instruktora orientacji przestrzennej.
Nowo ociemniali kierowani są też przez Okręg i koła terenowe na szkolenia rehabilitacyjne do
Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, do Powiatowych   Centrów   Pomocy   Rodzinie,
Miejskich   Ośrodków   Pomocy
Rodzinie, gdzie mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów
rehabilitacyjnych czy likwidacji barier technicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się. W
okresie mijającej kadencji w Okręgu i kołach terenowych przekazywane są informacje i udzielane
porady dla niewidomych i słabo widzących członków Związku.
Bardzo trudnym do rozwiązania problemem zapewne nie tylko naszego Okręgu,
jest zapewnienie zatrudnienia osobom w wieku produkcyjnym. Bezrobocie jakie

7

dotyka całe społeczeństwo nie omija również niewidomych. Mimo utrzymywanych kontaktów z Urzędem
Wojewódzkim, Marszałkowskim i PFRON w chwili obecnej pomoc w uzyskaniu zatrudnienia jest rzeczą
bardzo trudną.
Obecnie   zatrudnienie   wśród   niewidomych   znajdują   nieliczni   masażyści,
kończący Lubelską Szkołę Masażu stanowiący aktywną grupę zawodową działającą przy Okręgu. Sekcja
Niewidomych Masażystów liczy 67 masażystów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia zarówno
państwowych jak i prywatnych. Zarząd Sekcji organizuje cykliczne spotkania szkoleniowe, zawodowe z
udziałem specjalistów wysokiej klasy.
W dalszym ciągu funkcjonuje przy Studium Medycznym w Lublinie Wydział
Masażu dla Niewidomych. Nabór do tej placówki odbywa się co roku.
Mimo wszystko do sukcesu naszej działalności w kadencji 2011-2015 należy zaliczyć znalezienie
zatrudnienia dla około 100 osób niewidomych i słabo widzących członków związku.
Kolejną grupą wsparcia dla jakiej Okręg organizował szkolenia w minionej kadencji to niewidomi
diabetycy. Działająca przy Okręgu od wielu lat sekcja organizuje  co  miesięczne  spotkania  w
siedzibie  Okręgu.  Dla  nich  w  roku
bieżącym zorganizowano 2 szkolenia na temat leczenia cukrzycy i powikłań cukrzycowych.
Opieką objęto także osoby starsze. Dla nich w latach 2012 i 2013 w ramach programu „Aktywna Jesień”
finansowanego przez Wojewodę Lubelskiego organizowano szkolenia, dzięki którym 24 osoby niewidome w
starszym wieku skorzystało z zajęć indywidualnych z zakresu samoobsługi i czynności dnia
codziennego oraz orientacji przestrzennej oraz 30 osób wzięło udział w wykładzie tematycznym dot.
promowania wiedzy o zdrowiu, zdrowego stylu życia i prawidłowej diety. W latach 2012 -2014 w ramach
wspierania inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych realizowaliśmy
zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ze środków Województwa
Lubelskiego w projekcie pn.: „Aktywny senior”. W ramach  projektu  60  osób  w  starszym  wieku
uczestniczyło  w  zajęciach
integracyjno- aktywizacyjnych, a 12 osób skorzystało z indywidualnych zajęć z zakresu czynności
dnia i orientacji przestrzennej.
Szanowni delegaci,
Należy podziękować i wyrazić szczególne uznanie dla pracy Zarządu i przewodniczącego sekcji
niewidomych diabetyków panu Aleksandrowi Kalinowskiemu  mając  nadzieję  na  dalsze  wzorowe
działania  pomagające
członkom PZN chorym na cukrzycę.

Coraz więcej doświadczenia posiadają Koła w organizowaniu działalności kulturalno-oświatowej. W
ramach prowadzonej przez nich działalności organizowanych jest wiele spotkań
informacyjno-integracyjnych, wycieczek turystyczno- krajoznawczych, pielgrzymek. Na przestrzeni
minionej kadencji odbyło się 572 spotkania informacyjno-integracyjne, zorganizowanych zostało

8

37 wycieczek-pielgrzymek, 6 spotkań o charakterze szkoleniowym oraz 9 wyjść do teatru. Niewidomi
chętnie korzystają z takiej formy rehabilitacji społecznej. Rozwojowi   czytelnictwa   książki
mówionej   sprzyjają   istniejące   punkty biblioteczne zarówno w bibliotekach publicznych jak i
przy naszych Kołach PZN,  Oddziale  Zamość.  Wielu  niewidomych  korzysta  również  z  Biblioteki
Centralnej książki mówionej.
Od wielu lat sukcesy odnoszą lubelscy niewidomi szachiści, którzy pracują pod okiem wieloletniego
trenera Zdzisława Wojcieszyna. W okresie mijającej kadencji niewidomi i słabowidzący szachiści
Okręgu Lubelskiego w drużynowych mistrzostwach Polski zajmowali zawsze miejsce medalowe, a w roku
bieżącym zdobyli tytuł drużynowego mistrza Polski.
W indywidualnych mistrzostwach Polski niewidomych i słabowidzących juniorów w roku bieżącym nasi
reprezentanci zajęli I i II miejsce.
Ponadto niewidomi członkowie PZN Okręgu Lubelskiego reprezentanci innych dyscyplin sportu odnosili
liczne sukcesy.

Szanowni zebrani
z  przykrością  stwierdzamy,  że  poziom życia  niewidomych  członków  naszej
organizacji z terenu województwa lubelskiego nie uległ poprawie. Niskie renty i emerytury, często
jedyne źródło utrzymania nie uległy znacznej poprawie. Wychodząc naprzeciw podstawowym potrzebom
najbiedniejszej części członków naszej organizacji, Okręg Lubelski PZN za pośrednictwem Kół
miejskich i terenowych przekazywał nieodpłatnie artykuły spożywcze w postaci mleka, margaryny,
wafli, ryżu, sera topionego i żółtego, makaronu, mąki, cukru i kaszy. Powyższe produkty pochodziły
z Caritas Diecezji Lubelskiej, Diecezji Lubaczowskiej i Siedleckiej. W chwili obecnej Caritas
został objęty wymogami i innymi uwarunkowaniami zapisanymi w ustawie o pomocy społecznej
dotyczącymi dochodów na członka rodziny beneficjenta, dlatego z przyczyn formalnych zrezygnował z
pomocy żywnościowej za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

Ponadto w telegraficznym skrócie pragniemy przedstawić zakres istotnych problemów, które należy
starać się rozwiązać w nowej kadencji. Są to:
− Problemy natury opiekuńczej w mieszkaniach niewidomych seniorów – członków naszej organizacji,
którzy z racji niepełnosprawności i wieku mają coraz większe trudności w życiu codziennym.
Rozwiązanie tych problemów spowoduje zmniejszenie zainteresowania przeniesieniem się niewidomych do
Domów Pomocy Społecznej.
− Inną możliwością pomocy w tym zakresie jest kontynuacja starań prezydium Zarządu Okręgu o
utworzenie Domu Dziennego Pobytu lub Klubu Niewidomych Seniorów korzystając z możliwości jakie dla
samorządów lokalnych przewiduje rządowy program „Senior Wigor”
− Koła PZN Okręgu Lubelskiego i Zarząd Okregu muszą kontynuować dotychczasowe naciski i starania,
aby ustawa o ulgowych przejazdach środkami

9

komunikacji publicznej była przestrzegana zarówno przez wydających stosowne koncesje, jaki i
podmioty gospodarcze, które wykonują działalność gospodarczą polegającą na transporcie osób.

Szanowni delegaci, drodzy goście
kończąc sprawozdanie z naszej 4- letniej pracy pragniemy podkreślić, że wiele spraw w ciągu tego
okresu mogliśmy rozwiązać dzięki pomocy wielu ludzi wrażliwych na nasze potrzeby. Czasem było to
wsparcie finansowe, innym razem załatwienie autokaru na wycieczkę, paczek choinkowych dla dzieci i
wiele innych, o których nie zapominamy.
Z   większą   nadzieją   i   radością   pracujemy   mając   wokół   siebie   wielu
wypróbowanych przyjaciół.
Serdecznie dziękujemy wszystkim pracującym społecznie za bezinteresowność i za każdy życzliwy gest
wobec potrzeb niewidomych.
Ponadto serdecznie dziękujemy .
– Pani dyrektor Joannie Olszewskiej – pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych prezydenta miasta
Lublina.
– Pani Aleksandrze Warmińskiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej oraz pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
– Panu Aleksandrowi Piechnikowi – dyrektorowi Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pani Janinie Włodarczyk – pracownikowi Lubelskiego Oddziału
PFRON
–  Pani  Małgorzacie  Domagała  –  dyrektorowi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Rodzinie w Lublinie
Dziękujemy wszystkim sponsorom za duże i mniejsze wpłaty na organizowanie różnych form
rehabilitacji dzieci i dorosłych. Szczególne podziękowania składamy prezesom Zarządów Kół za ich
trud i pracę na rzecz środowiska. Dziękujemy również Prezydium Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej
Okręgu za wsparcie i pomoc w działalności Okręgu.
Serdecznie dziękujemy specjalistom – pracownikom zatrudnionym w Polskim
Związku Niewidomych w Lublinie i Zamościu.
Sprawozdanie ze względu na swoją objętość nie w pełni odzwierciedla sukcesy i porażki. Nie sposób w
tak krótkim czasie omówić wszystkie sprawy jakie miały miejsce w minionym okresie. Mamy nadzieję,
że w dyskusji zostaną poruszone problemy, którymi należy zainteresować się w przyszłej kadencji,
uwzględniając obiektywne uwarunkowania finansowe i organizacyjne Okręgu.

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
Lublin ul. Piłsudskiego 17

10

Porządek obrad XXI Zjazdu Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego

1.  Otwarcie Zjazdu
2.  Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej do głosowań jawnych
3.  Przyjęcie porządku obrad OZDEL
4.  Wybór Prezydium Zjazdu
5.  Przyjęcie Regulaminu  Zjazdu
6.  Wybory pozostałych komisji zjazdowych
a) Komisji skrutacyjnej do głosowań tajnych b)Komisji uchwał i wniosków
7.  Sprawozdania
7.1 Zarządu Okręgu
7.2 Komisji Rewizyjnej Okręgu
7.3 Informacja członka Sądu Koleżeńskiego o jego pracy na terenie Okręgu
8.  Członkowie Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego częścią społeczeństwa
obywatelskiego
9.  Dyskusja nad sprawozdaniem ZO
10.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 11.Wybory
a) Prezesa Zarządu Okręgu
b) 3 Wiceprezesów Zarządu Okręgu
c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgu
d) 8 członków Komisji Rewizyjnej Okręgu i 2 zastępców
e) Członka Sądu Koleżeńskiego i jego zastępcę
f) Przedstawiciela Okręgu –członka Zarządu Głównego i jego zastępcę
g) 4Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz 1 zastępcę 12.Dyskusja kierunkowa dot. zmian w
statucie PZN
13.Podjęcie uchwały wytyczającej kierunki działania Okręgu na okres kadencji
14.Zamknięcie Zjazdu

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.