Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku

Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku

 

 • 1
 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, zwany dalej związkiem, jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje 1% podatku dochodowego na podstawie art. 27 i art. 27a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 2. Regulamin określa zasady pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez związek.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne związku, tj. Okręg Lubelski PZN, oddział Zamość, koła terenowe Okręgu Lubelskiego PZN.

 

Rozdział I. Zasady pozyskiwania 1% podatku dla Związku

 • 2
 1. Związek jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje 1% podatku na zasadach i w trybie określonym przez:

–  Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) art. 45c. ust. 1 – 6,

– Ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art. 21b ust. 1 – 6.

 1. Rachunkiem bankowym związku, służącym do obsługi „1% podatku”, na który urzędy skarbowe będą przekazywały kwotę 1% podatku jest rachunek w Alior Banku (dawniej: Bank BPH) Oddział w Lublinie) nr konta: 96 1060 0076 0000 3200 0133 5249.
 • 3
 1. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania może zadeklarować cel szczegółowy 1% – czyli nazwę i adres jednostki organizacyjnej związku tj.: okręg, oddział, koło, sekcja, działająca przy okręgu oraz może wyrazić zgodę na przekazanie dla związku swoich danych tj. imienia i nazwiska, adresu.
 2. 2. Związek nie pozyskuje środków z 1 procenta podatku na rzecz konkretnych osób fizycznych.
 3. Jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania nie wskaże dla jakiej jednostki okręgu przeznacza kwotę 1% podatku, przekazane przez urzędy skarbowe środki pozostaną w dyspozycji okręgu.

 

Rozdział II. Zasady przekazywania i rozliczania pozyskanych środków.

 • 4
 1. Środki zadeklarowane przez podatników zgodnie z § 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu zostaną podzielone w następujący sposób:

– 90 % dla wskazanej jednostki,

– 10 % dla okręgu.

 1. Przekazane przez urzędy skarbowe wpłaty zadeklarowane, zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym zostaną postawione do dyspozycji jednostkom w wysokości wskazanej w § 4 ust.1 pkt.1.
 • 5
 1. Środki pozyskane zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu związek przeznacza na utworzenie funduszu obsługi kampanii.
 2. Środki funduszu obsługi kampanii 1% podatku mogą być przeznaczone m.in. na:

– obsługę finansową kampanii,

– wydrukowanie ulotek promocyjnych,

– prowadzenie strony internetowej,

– inne związane z obsługą kampanii 1% podatku.

 

Rozdział III. Zasady wydatkowania i rozliczania pozyskanych środków.

 • 6

Związek uzyskane z 1% podatku od osób fizycznych środki będzie przeznaczał wyłącznie na cele związane z działalnością pożytku publicznego, które zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. Środki będą wydatkowane z najwyższą starannością, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 • 7

Związek będzie dokonywał zakupów wyłącznie niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z celami pożytku publicznego.

 • 8
 1. Ze względu na przeważającą część działalności związku, polegającą na prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równorzędnym) środki z 1% podatku będą przeznaczane przede wszystkim na wspieranie tej działalności.
 2. Wydatkowanie środków przez koła i sekcje tematyczne okręgu wymaga konsultacji z dyrektorem lub gł. księgowym związku.
 3. Nie wyklucza się wydatkowania środków na inne zarejestrowane w KRS przez związek cele pożytku publicznego.

 

Rozdział IV. Dokumentacja finansowo-księgowa, ewidencja księgowa i sprawozdawczość.

 • 9
 1. Związek jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków pozyskanych z 1 procenta podatku i sposobu ich wydatkowania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 2. Związek należycie zabezpiecza i przechowuje dokumentację związaną z rozliczeniem środków pochodzących z 1 procenta podatku przez okres określony w ustawie o rachunkowości, tj. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dana dokumentacja dotyczy (art. 74 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 3. Związek sporządza informację o wysokości pozyskanych środków z 1 procenta i o sposobie ich wydatkowania za każdy rok obrotowy i stosowne dane umieszcza w sprawozdaniu merytorycznym z działalności związku, jako organizacji pożytku publicznego.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r..

Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.pzn.lublin.wp.pl

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.