Informujemy, że Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski rozpoczął realizację projektu „Lubelski Program Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: Lubelski Program Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnościami

Beneficjent: Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski

Okres realizacji projektu: 1.03.2021-28.02.2022

Wartość dofinansowania z UE: 455 493,75 zł

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski

ul. Piłsudskiego 17 Lublin

mail: projekt.pznol@gmail.com

Tel.: 81 441 53 25

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 50 osób (35K i 15M) z niepełnosprawnościami, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych obejmującego stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową w ramach projektu stanowią os. wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu woj. w tym w szczególności:

Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) – 50 osób (100% uczestników), które są bierne zawodowo lub bezrobotne. 

Pierwszeństwo w dostępie do projektu mają osoby zamieszkujące tereny wiejskie oraz korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Oferowane wsparcie:

1. Doradztwo zawodowe połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania.

2. Trening Kompetencji Społecznych i Osobistych- grupowy.

3. Wsparcie psychologiczne indywidualne.

4. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.

5. Coaching kariery.

6. Broking edukacyjny- indywidualny.

7.Pośrednictwo pracy- indywidualne.

8. Wsparcie asystenta/opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

– stypendium szkoleniowe

– ubezpieczenie

– badania lekarskie

– pełne wyżywienie

– zwrot kosztów dojazdu

– atrakcyjne materiały szkoleniowe

– opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 10 osób

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 30 osób

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-10 osób