„Pomocne dłonie 2020”

 1. Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
 1. Projekt pod nazwą „Pomocne dłonie – 2020” (zwany dalej projektem) współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej PFRON) w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 3. Biuro projektu: Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski (zwany dalej PZN OL), Al. Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, Tel. 81 441 53 25, fax 81 441 15 26,

e-mail lubelski@pzn.org.pl

 1. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 2. Projekt ma charakter regionalny.
 3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie pomiędzy PZN OL a PFRON nr ZZO/000209/03/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej dnia 07 stycznia 2020 r. w Lublinie.
 1. Zasady ogólne

 Celem zadania jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych poprzez zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania będzie polegać na aktywizacji społecznej osób niewidomych, przeciwdziałaniu ich izolacji i wykluczeniu, ułatwieniu w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, za względu na ubytek zdolności psychofizycznych.

 1. Usługi asystenckie zwane dalej „usługami” realizowane są na terenie Województwa Lubelskiego.
 2. Odbiorcami usług są osoby niewidome zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku oraz dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku,
 • katalog zamknięty:

– małżeństwa całkowicie niewidomych, nieposiadających możliwości pomocy ze strony rodziny lub dorosłych dzieci,

– osoby całkowicie niewidome, nieposiadające możliwości skorzystania z pomocy bliskiej rodziny,

– dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku.

 • katalog otwarty:

– osoby słabowidzące, posiadające dodatkową niepełnosprawność,

zwane dalej „beneficjentami”.

 1. PZN OL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie świadczenia usługi, wynikające z działania osób niezatrudnionych do realizacji usługi.
 2. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski ma prawo odmówić zrealizowania usług:

a) w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu beneficjentów, asystentów, stażystów, wolontariuszy lub osób trzecich,

b) w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość, wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa,

c) o ile są usługami wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub higienicznym.

 1. W ramach projektu ,,Pomocne dłonie – 2020’’ nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 1. Zakres usług asystenckich
 1. Usługi asystenckie obejmują pomoc asystenta w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, koncert, itp.), rekreacji, sportu, oraz pomoc w komunikowaniu się.
 2. Zakres usług podstawowych:

– towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji;

– pomoc w przemieszczaniu się w wybrane przez beneficjenta miejsce (np. pracy, nauki, rehabilitacji, kultu religijnego, terapii i leczenia, kursów, szkoleń itp.), wyłączając wspieranie osoby niewidomej w miejscu pracy i nauki, co powinno być zapewnione w innej formie asysty;

– pomoc osobie niewidomej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo beneficjenta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg);

– wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych świadczeń dla osób niepełnosprawnych;

– pomoc w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie niepełnosprawnym dzieciom do 18 roku życia. Priorytetowo będą świadczone usługi asystenta osoby niewidomej na rzecz dzieci, których rodzice są czynni zawodowo. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zapewnienie usług asystenta osoby niewidomej dla dzieci rodziców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego;

– czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania;

– pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego;

– pomoc osobie niewidomej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).

 1. Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta, asystent świadczy usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych tj.:

a) pomoc w ubieraniu się;

b) pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych;

c) pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju.

 1. Po uzgodnieniu z koordynatorem możliwe jest korzystanie z innych usług poza wymienionymi w pkt. 2, o ile są zgodne z rozdziałem II. Zasady ogólne.
 2. W przypadku konieczności dojazdu beneficjenta poza Lublin, usługi asystenckie mogą być świadczone na terenie województwa lubelskiego.
 3. Asystent nie będzie świadczył ww. usług osobom, które mogą być objęte analogiczną pomocą w ramach ustaw, z których wynikają zadania:
 • usługi tłumacza języka migowego określone w ustawie o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się;
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Ramy czasowe realizacji usług asystenckich
 1. Usługi realizowane są przez 5 dni w tygodniu w godz. 6.00 – 22.00.
 2. W uzasadnionych przypadkach usługi asystenckie mogą być także realizowane w porze nocnej oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia w żądanym terminie, koordynator powiadamia osobę niewidomą i uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi.
 4. Odpłatność za usługi asystenckie 
 1. Usługa asystencka jest płatna. Odpłatność wynosi 1,40 zł za każdą przepracowaną godzinę usługi (60 minut).
 2. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), ponosi osoba korzystająca z usługi.
 3. Procedura kwalifikowania do otrzymania usług asystenckich
 1. Zgłoszenia od osób niewidomych przyjmowane są drogą pisemną, osobiście, telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski Al. Józefa Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, telefon 81 441 53 25, e-mail: lubelski@pzn.org.pl
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-15.00. Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji i uszczegółowieniu przez koordynatora projektu.
 3. Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy koordynatorem a osobą niewidomą lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.
 4. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem lub przy pomocy asystenta są niezwłocznie przekazywane koordynatorowi.
 5. Istnieje możliwość realizacji zleceń stałych odbywających się w określone dni tygodnia w zaplanowanym czasie oraz zleceń, które wynikają z konkretnej potrzeby i sytuacji. Zamówienia na zlecenia stałe należy ponawiać co miesiąc. Są one przyjmowane do 15 dnia miesiąca poprzedzającego zlecenia.
 6. Odwołanie przez beneficjenta usług następuje u koordynatora lub asystenta, co najmniej w przeddzień zaplanowanej usługi.
 1. Sposób realizacji usług asystenckich
 1. Usługi asystenckie realizowane są przez asystenta osoby niewidomej w czasie i zakresie ustalonym pomiędzy koordynatorem a beneficjentem.
 2. Usługi asystenckie realizowane są na zasadzie współdziałania osoby niewidomej i asystenta.
 3. Podmiotem pracy asystenta jest beneficjent. Asystent podkreśla decydujący wpływ beneficjenta na podejmowane wspólnie działania.
 4. Praca asystenta ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością beneficjenta, stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie wywiązywania się ze stawianych społecznie oczekiwań.
 5. Asystenta i beneficjenta łączy profesjonalna relacja wzajemnego szacunku.
 6. Każda realizacja usługi poprzedzona jest złożeniem zamówienia w Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubelski i wpisaniem zlecenia do grafiku pracy asystenta.
 7. Usługa odbywa się w podanym w zleceniu terminie i czasie, a asystent udziela pomocy w określonych czynnościach i zamierzeniach.
 8. Zmiana czasu i zakresu usług wymaga każdorazowo ustalenia i potwierdzenia takiej możliwości z koordynatorem.
 9. Oprócz spraw bieżących podczas usługi podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania beneficjenta.
 1. Pozostałe zasady realizacji usług
 2. Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem asystent przerywa pracę i przerywa realizację usługi jeżeli:
 • zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża zdrowiu lub życiu asystenta, beneficjenta, osób trzecich;
 • agresja lub oczekiwania beneficjenta nie pozwalają na kontynuowanie usługi, zgodnie z zasadami regulaminu;
 • zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez beneficjenta zmierzają do łamania prawa;
 • pomoc i potrzeby beneficjenta zostają zabezpieczone przez inne służby.
 1. W uzasadnionych przypadkach asystent przerywa usługę w trybie natychmiastowym, informując o tym niezwłocznie koordynatora.
 2. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, zarówno asystent jak i beneficjent zobowiązani są w miarę swoich możliwości do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb i Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego.
 3. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wykonywane usługi podlegają kontroli i są monitorowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski. Monitoring realizowany jest bezpośrednio w miejscu realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla beneficjenta sposób.
 4. Korzystanie z usług asystenckich oznacza jednoczesne wyrażenie zgody przez beneficjenta na udzielanie informacji służących kontroli i monitorowaniu jakości usług.
 5. W zakresie związanym z realizacją usługi, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożą stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego.