,,Pomocne dłonie -2020’’

Zapraszamy

Projekt pod nazwą „Pomocne dłonie – 2020” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Projekt ma charakter regionalny, usługi asystenckie świadczone są na terenie województwa lubelskiego, w następujących obszarach: powiat lubelski, świdnicki, Lublin, powiat bialski, Biała Podlaska, powiat chełmski, Chełm, powiat zamojski, Zamość.

Głównym celem projektu jest umożliwienie niezależnego i aktywnego funkcjonowania oraz wzrost samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecznym i zawodowym. Projekt ułatwi osobom niewidomym i słabowidzącym pokonywanie codziennych trudności, da możliwość lepszego rozwiązywania problemów, wpłynie na wzrost poziomu akceptacji siebie oraz integracji ze społeczeństwem. Asystenci poprzez swoje usługi pełnią funkcje kompensacyjne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności indywidualnej beneficjenta. Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością wzroku to m.in.:

– pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego (związanych z załatwianiem spraw urzędowych, robieniem zakupów, przemieszczaniem się i towarzyszeniem w wizytach lekarskich, miejscach kultu itp.);

– towarzyszenie w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich (muzeum, teatr, kino, koncert itp.);

– wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, pomoc w wypełnianiu niezbędnych druków, wymaganych do uzyskiwania świadczeń;

– pomoc w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji, na kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia pozalekcyjne i hobbystyczne oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie dzieciom do 18 roku życia z niepełnosprawnością wzroku;

– czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niezdolnym do samodzielnego czytania;

– pomoc w pisaniu pism, listów, odpowiedzi na pisma urzędowe;

– organizowanie i pomoc w dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsce (np. praca, szkoła, lekarz, urzędy, kościół, znajomi, rodzina itp.);

– pomoc osobie niewidomej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).

Oprócz spraw bieżących asystent może podejmować działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania beneficjenta.

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski Al. Józefa Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, Tel. 81 441 53 25, fax 81 441 15 26, e-mail lubelski@pzn.org.pl