Projekt UE

Informujemy, że Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski rozpoczął realizację projektu „Lubelski Program Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: Lubelski Program Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Beneficjent: Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wartość dofinansowania z UE: 576 198,75 zł

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski

Piłsudskiego 17 Lublin

mail: projekt.pznol@gmail.com

 Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 80 osób (48K i 32M) z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1.10.2018 do 31.12.2019,w związku z czym co najmniej 26 osób nabędzie kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 20 osób podejmie zatrudnienie.

 Uczestnicy projektu:

Grupę docelową w ramach projektu stanowią os. wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu woj. lubelskiego (100% stanowią mieszkańcy co najmniej 2 gmin, na terenie których odsetek os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego) w tym w szczególności:

-osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) – 80 os.(48K i 32M).

 Oferowane wsparcie:

  1. Doradztwo zawodowe połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania.
  2. Trening Kompetencji Społecznych i Osobistych- grupowy.
  3. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.
  4. Broking edukacyjny- indywidualny.
  5. Pośrednictwo pracy- indywidualne
  6. Wsparcie asystenta/opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

– stypendium szkoleniowe

– ubezpieczenie

– badania lekarskie

– pełne wyżywienie

– zwrot kosztów dojazdu

– atrakcyjne materiały szkoleniowe

– opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

  1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 20 osób
  2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 26 osób
  3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-36 osób

PLAKAT PROJEKTU- do pobrania