„HORYZONTY REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I TRACĄCYCH WZROK”

REGULAMIN

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

HORYZONTY REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I TRACĄCYCH WZROK”

 1. Informacje o Projekcie i postanowienia ogólne
 1. Projekt pod nazwą „Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok” (zwany dalej Projektem) współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej PFRON) konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 2. Biuro projektu: Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski (zwany dalej PZN OL), Al. Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, Tel. 81 441 53 25, fax 81 441 15 26,

e-mail pzn.lublin@wp.pl

 1. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.
 2. Projekt ma charakter regionalny.
 3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie między PZN OL a PFRON nr ZZO/000180/03/D zawartej dnia 5 marca 2019 r., o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (sfinansowany w 95% przez PFRON).
 4. Głównym celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjne oraz poradnictwo społeczno-prawne i udzielanie informacji nt. uprawnień, usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 5. Porady i informacje będą udzielane osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.
 6. W ramach realizacji projektu beneficjenci korzystają z różnych form wsparcia, zawierających elementy:
 • rehabilitacji podstawowej, zawodowej i społecznej, 
 • tyfloinformatyczne,
 • poradnictwo społeczno-prawne oraz udzielanie informacji,
 • orientacji przestrzennej i nauki samodzielnego poruszania się z białą laską,
 • usprawniania widzenia (rehabilitacji wzroku),
 • czynności dnia codziennego i samoobsługi metodami bezwzrokowymi,
 • nauki czytania i pisania brajlem,
 • psychoedukacyjne,
 • tyfloedukacji prozdrowotnej dla niewidomych chorych na cukrzycę,
 • tyfloglottodydaktyki – zajęcia językowe.
 1. Rehabilitacja będzie prowadzona grupowo i indywidualnie, co przyczyni się do pozytywnych zmian na rzecz polepszenia funkcjonowania bezwzrokowego i z wykorzystaniem resztek wzroku, zgodnie z założeniami celu projektu i celu programowego. 
 2. Wszystkie działania rehabilitacyjne prowadzi wyspecjalizowana kadra, posiadająca doświadczenie w realizacji tego typu form wsparcia oraz niezbędne kwalifikacje (wykształcenie oraz dodatkowe studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne). Natomiast osoby prowadzące poradnictwo specjalistyczne będą legitymowały się odpowiednimi kwalifikacjami, np. prawniczymi, psychologicznymi czy usprawnianiem optyką i odpowiednim doświadczeniem. W ramach projektu zajęcia będą prowadzić również lekarze specjaliści – np. diabetolodzy, okuliści, z także dietetycy specjalizujący się w prawidłowej diecie osób chorych na cukrzycę z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.
 3. Będzie możliwość prowadzenia rehabilitacji zarówno w placówce specjalistycznej, jak i w miejscu zamieszkania. 
 4. Przewidywany jest także zwrot kosztów podróży do placówek.
 5. Podczas realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 801 osób niewidomych i słabowidzących (w tym 138 Indywidualnym Planem Działania – IPD).
 6. Rehabilitacja będzie prowadzona przez 36 miesięcy, pięć dni w tygodniu w Tyfloplacówce PZN OL w Lublinie oraz w Tyflopunkcie w Zamościu.
 7. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
 8. Informacja o Projekcie dostępna będzie:
 • w biurze Projektu,
 • na stronie internetowej www.pzn.lublin.pl,
 • w terenowych jednostkach organizacyjnych PZN OL.
 1. Zasady rekrutacji Beneficjentów do Projektu
 1. Rekrutacja dokonywana będzie na terenie województwa lubelskiego.
 2. Nabór będzie miał charakter otwarty, o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, stopień rehabilitacji, a przede wszystkim posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wzrokową.
 3. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci, równości szans co do wieku, wykształcenia i stopnia niepełnosprawności wzrokowej.
 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, do Projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby nowoociemniałe, nowoprzyjęte do PZN, o niższym stopniu zrehabilitowania, osoby samotne oraz te, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Procedura rekrutacji zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania ochrony danych osobowych.
 6. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników Projektu prowadzi Koordynator Projektu.
 7. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w Projekcie odpowiedzialny jest Koordynator Projektu i Specjaliści zatrudnieni w Tyfloplacówce oraz Tyflopunkcie. 
 8. Koordynator Projektu zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej z zachowaniem polityki bezpieczeństwa.
 9. Przystąpienie Beneficjenta do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 10. Kompletne i poprawne zgłoszenia według Formularza Zgłoszeniowego (zał. Nr 1 do Regulaminu) i Deklaracji Uczestnictwa (zał. Nr 2 do Regulaminu) rejestrowane będą według daty ich wpływu.
 11. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie (Formularz Zgłoszeniowy – zał. Nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami),
 • złożenie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie (zał. Nr 2 do Regulaminu),
 • złożenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (zał. Nr 3 do Regulaminu),
 • weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych,
 • wybór kandydatów, u których zbadane będą umiejętności i kompetencje w celu zakwalifikowania do Projektu (zał. Nr 4 do Regulaminu),
 • przeprowadzanie wstępnych rozmów Beneficjentów ze Specjalistami, których zadaniem będzie ocena przydatności form wsparcia dla konkretnej osoby i przygotowanie dalszych etapów wsparcia (zał. Nr 4 do Regulaminu), 
 • wprowadzenie danych Beneficjenta do ewidencji godzin wsparcia,
 • sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla Beneficjenta (zwanego dalej IPD – zał. Nr 5 do Regulaminu).
 1. Warunki uczestnictwa w Projekcie
 1. Uczestnikiem Projektu może być dorosła osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu narządu wzroku.

Odbiorcami działań będą:

 1. Niewidoma i słabowidząca młodzież u progu aktywności zawodowej wymagająca kompleksowej rehabilitacji.
 2. Nowoociemniałe lub tracące wzrok osoby dorosłe, wymagające adaptacji do nowej sytuacji po utracie wzroku lub znacznym osłabieniu widzenia.
 3. Osoby niepełnosprawne wzrokowo chore na cukrzycę.
 4. Niewidomi i słabowidzący seniorzy – osoby, które ze względu na wiek mają specyficzne trudności w funkcjonowaniu, takimi jak: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, poznawanie rzeczywistości i zjawiska, wykonywania czynności dnia codziennego, sferze emocjonalnej, funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.
 5. Kandydat zobowiązuje się do:
 1. Wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego (zał. Nr 1 do Regulaminu),
 2. Okazania dokumentów uprawniających do uczestnictwa w Projekcie (potwierdzenie przez Specjalistę na zał. Nr 1 do Regulaminu),
 3. Podpisanie oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 1 i Nr 3 do Regulaminu)
 4. Beneficjent ma obowiązek poinformować osoby prowadzące rekrutację o udziale we wszystkich projektach realizowanych przez PFRON (zał. Nr 1 do Regulaminu).
 5. Beneficjent Projektu „Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok” nie może być objęty wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów dofinansowywanych ze środków PFRON, jeśli cele realizacji form wsparcia pokrywają się (oświadczenie złożone w Formularzu Zgłoszeniowym – zał. Nr 1 do Regulaminu). Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów” rozumie się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.
 6. Podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie (zał. Nr 2 do Regulaminu).
 1. Dokumenty wymienione w punktach A, C, D, E, F należy podpisać własnoręcznie i przekazać do biura Projektu.
 2. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych w/w dokumenty podpisuje rodzic, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy z zaznaczeniem swojej funkcji.
 3. W przypadku Beneficjenta będącego uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), udział w projekcie będzie możliwy pod warunkiem niepokrywania się działań otrzymanych w ramach Projektu z działaniami podejmowanymi na rzecz Beneficjenta (zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowanym przez radę programową warsztatu).
 4. W przypadku Beneficjenta będącego uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) udział w projekcie możliwy jest pod warunkiem niepokrywania się działań otrzymanych w ramach Projektu na rzecz Beneficjenta zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.
 1. Prawa Beneficjenta Projektu
 1. Każdy Beneficjent ma prawo do:
 1. Zgłaszania uwag i ocen form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie.
 2. Zwrotu kosztów związanych z jego dojazdem na przyznane formy wsparcia zgodnie z IPD na podstawie biletów dokumentujących przejazd publicznymi lub prywatnymi środkami transportu, tj. bilety kolejowe II klasą z miejscówką, a w przypadku, gdy na danej trasie, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta Projektu, nie jest możliwe wykupienie tego rodzaju biletu – bilety kolejowe I klasą, bilety autobusowe – komunikacji miejskiej lub prywatnej.
 1. Obowiązki Beneficjenta Projektu
 1. Każdy Beneficjent zobowiązuje się do:
 1. Przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku i jeśli dotyczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego.
 2. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem Projektu i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na Formularzu Zgłoszeniowym Projektu (zał. Nr 1 do Regulaminu).
 3. Podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie (zał. Nr 2 do Regulaminu), Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami (zał. Nr 1 do Regulaminu).
 4. Uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których został zakwalifikowany w IPD (zał. Nr 5 do Regulaminu), potwierdzając obecność własnym podpisem w dokumentacji Projektu. 
 5. Udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu Projektu. Weryfikacja będzie się dokonywać w oparciu o ankiety, wywiady, ocenę nabytych, utrwalonych umiejętności po udzieleniu wsparcia (porównanie ex ante z ex post).
 6. Bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
 7. Każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności, np. w przypadku choroby czy innych ważnych zdarzeń losowych możliwie jak najwcześniej w celu przesunięcia terminu planowanego wsparcia.
 1. Zasady rezygnacji z udziału Beneficjenta w Projekcie
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Beneficjent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji (zał. Nr 7 do Regulaminu). W przypadku osoby, która jest ubezwłasnowolniona podpis w jej imieniu składa rodzic, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 2. W przypadku przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności następuje skreślenie osoby z listy Uczestników w Projekcie. Stosowna notatka wchodzi w skład dokumentacji.
 1. Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej
 1. Po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Realizator Projektu ma obowiązek założenia teczek imiennych dla każdego Beneficjenta.
 2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Beneficjenta będzie przechowywana w Tyfloplacówce w Lublinie, w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, z zachowaniem środków bezpieczeństwa uwzględnionych w polityce bezpieczeństwa.
 3. Po zakończeniu realizacji projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje u Realizatora przez okres wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Tyfloplacówce w Lublinie i w Tyflopunkcie w Zamościu oraz na stronie Internetowej www.pzn.lublin.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Wytyczne zawarte w dokumentach PFRON, w ramach Konkursu Nr 1/2018 stanowiące załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań” zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego

Klauzula informacyjna RODO