UWAGA

Niewidomi i słabo widzący, mieszkańcy województwa lubelskiego, posiadający udokumentowany znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wzroku o symbolu 04-0

      Polski Związek Niewidomych, okręg lubelski, prowadzi nabór kandydatów do projektu rehabilitacyjnego sfinansowanego w 95% przez PFRON o tytule „HORYZONTY REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I TRACĄCYCH WZROK”. w ramach tego projektu oferujemy:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących w różnego rodzaju typach placówek.
  2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego praz udzielanie informacji na temat przysługujących usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo..

      Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez w/w działania.

W ramach realizacji projektu beneficjenci skorzystają z różnych form wsparcia stymulujących ich do osiągnięcia, jak największej samodzielności w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego, zawierających elementy:

– orientacja przestrzenna i nauka samodzielnego poruszania się z białą laską,

– psychoedukacyjne,

– tyfloinformatyczne (w tym pracę z komputerem),

– czynności dnia codziennego i samodzielności metodami bezwzrokowymi,

– nauki czytania i pisania brajlem,

– rehabilitacji podstawowej, zawodowej, społecznej,

– tyfloedukacji prozdrowotnej dla niewidomych chorych na cukrzycę.

            Dodatkowo dla wielu beneficjentów prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo społeczno-prawne oraz będą udzielane informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Porady i informacje będą udzielane osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.

      Rehabilitacja będzie prowadzona grupowo i indywidualnie, a przyczyni się do pozytywnych zmian na rzecz polepszenia funkcjonowania bezwzrokowego i z wykorzystaniem resztek wzroku, co jest zgodne z założeniami celi projektu i celu programowego. Będzie możliwość prowadzenia rehabilitacji zarówno w

placówce specjalistycznej, jak i w miejscu zamieszkania. Przewidywany jest także zwrot kosztów podróży do placówek.

            PZN, jako placówka rehabilitacyjna, wyposażona jest w odpowiedni sprzęt, urządzenia, przyrządy, pomoce rehabilitacyjne i edukacyjne, zaplecze socjalne i odpowiednie oświetlenie, sprzęt biurowy, białe laski, sprzęt rehabilitacyjny do zajęć z samoobsługi i czynności dnia codziennego itd.

            Odbiorcami działań będą:

  1. Niewidoma i słabowidząca młodzież u progu aktywności zawodowej wymagająca kompleksowej rehabilitacji.
  2. Nowoociemniałe lub tracące wzrok osoby dorosłe, wymagające adaptacji do nowej sytuacji po utracie wzroku lub znacznym osłabieniu widzenia.
  3. Osoby niepełnosprawne wzrokowo chore na cukrzycę.
  4. Niewidomi i słabo widzący seniorzy – osoby, które ze względu na wiek mają specyficzne trudności w funkcjonowaniu, jakim, jak: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, poznawanie rzeczywistości i zjawiska, :wykonywania czynności dnia codziennego, sferze emocjonalnej , funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym;

Wszystkie działania rehabilitacyjne prowadzi wyspecjalizowana kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu form wsparcia oraz niezbędne kwalifikacje (wykształcenie oraz dodatkowe studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne). Natomiast osoby prowadzące poradnictwo specjalistyczne będą legitymowały się odpowiednimi kwalifikacjami, np. prawniczymi, psychologicznymi czy usprawnianiem optyką i odpowiednim doświadczeniem. W ramach projektu zajęcia będą prowadzić również lekarze specjaliści – diabetolodzy, okuliści, z także dietetycy specjalizujący się w prawidłowej diecie osób chorych na cukrzycę z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

      Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w Programie;  zgłoszenia będą przyjmowane osobiście , drogą korespondencyjną –  tradycyjną lub elektroniczną (załączniki lub skany).

      W razie wątpliwości i pytań podajemy formy kontaktu;

Tel. 81 441 53 25

Fax 81 441 53 26

Mail:   pzn.lublin@wp.pl

UWAGA!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmienia się sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polski Związek Niewidomych. 

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją uczestników projektu „Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok” jest Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski  z siedzibą w Lublinie, Al. Piłsudskiego 17 (dalej Związek). 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Związek można skontaktować się z nami mailowo: pzn.lublin@wp.pl

3. Państwa dane przetwarzane są: 

• Na potrzeby rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

4. Związek przetwarza tylko dane dostępne w formularzu rekrutacyjnym i deklaracji uczestnictwa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

• PFRON – w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Wnioskodawcę oraz w celach sprawozdawczych i ewaluacyjnych, 

• podmiotom realizującym działania w projekcie ( podmioty szkoleniowe), 

• dostawcom usług zaopatrujących Związek w rozwiązania techniczne, zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, dostawcom pocztowym), 

• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych. 

• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z warunków projektu. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Związek Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

• dostępu do danych, 

• sprostowania danych, 

• usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• przenoszenia danych, 

8. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się ze Związkiem telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie Żwiązku. 

9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych jest dobrowolne a zgoda na przetwarzanie może zostać w każdej chwili odwołana. Brak zgody uniemożliwi uczestnictwo w projekcie. Wycofanie zgody spowoduje wycofanie Państwa zgłoszenia rekrutacyjnego lub zakończenie uczestnictwa w projekcie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie. 

12. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Kategorie: Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.