Sekcja Rodziców Dzieci Niewidomych

Klub Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabo widzących działa już od wielu lat przy Okręgu Lubelskim PZN. Rodzice spotykają się  w każdą drugą środę miesiąca  o godz.10:00.

Głównym celem Klub Rodziców jest przede wszystkim wsparcie rodziców wychowujących dziecko niewidome lub słabo widzące. Rodziny które stanęli przed problemem wychowywania dziecka niewidomego lub słabo widzącego otrzymują cenne wskazówki, które pomogą w codziennym wychowaniu dziecka i wpłyną na jego dalszy, prawidłowy rozwój.

Ponadto rodzice mogą m.in.

  • uzyskać wiedzę na temat leczenia i usprawniania ich dzieci, poprzez udział w organizowanych spotkaniach ze specjalistami różnych dziedzin szeroko pojętej rehabilitacji,
  • skorzystać z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla  dzieci niewidomych ( wczesnej interwencji, nauki pisma punktowego, zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, orientacji przestrzennej), które przyczynią się do zrehabilitowania ich dzieci oraz  wzrostu wiedzy rodziców w zakresie dostępnych form rehabilitacji, potrzeb i możliwości dziecka,
  • uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa prawno-pedagogicznego,
  • podzielić się doświadczeniem w wychowywaniu niepełnosprawnego dziecka, tak ważnym szczególnie dla rodziców, którzy od niedawna dotknął  ten problemem i  wspólnie poszukać  najlepszych rozwiązań,
  • nawiązać nowe kontakty, znajomości oraz zintegrować się z innymi rodzicami, a przede wszystkim  przestać czuć się osamotnionym w swoim problemie.

Klub działa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidzących I Słabowidzących „Bliżej Świata”.