Prezydent Miasta Lublin wspiera niewidomych mieszkańców

Regulamin dotyczy usług asystenta osoby niepełnosprawnej stopnia znacznego mieszkańca miasta Lublin zgodnie z umową nr 19/ON/20 z dnia 28.05.2020 pn. ,,Prezydent Miasta Lublin wspiera niewidomych mieszkańców’’.

Zadanie realizowane jest od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zasady ogólne

 Celem zadania jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych stopnia znacznego i niewidomych z dodatkową niepełnosprawnością – mieszkańców Lublina poprzez zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania będzie polegać na aktywizacji społecznej osób niewidomychstopnia znaczego i niewidomych z dodatkową niepełnosprawnością, przeciwdziałaniu ich izolacji i wykluczeniu, ułatwieniu w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, za względu na ubytek zdolności psychofizycznych.

 1. Usługi asystenckie zwane dalej „usługami” realizowane są na terenie miasta Lublin.
 2. Odbiorcami usług są osoby niewidome i niewidome z dodatkową niepełnosprawnością zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku oraz dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku. W pierwszej kolejności usługi asystenta osoby niepełnosprawnej z budżetu Miasta Lublin będą świadczone osobom, które nie korzystają z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Usługi asystenckie świadczone będą w wymiarze do 20 godzin zegarowych na jednego beneficjenta miesięcznie.
 • katalog zamknięty:

– małżeństwa całkowicie niewidomych, nieposiadających możliwości pomocy ze strony rodziny lub dorosłych dzieci,

– osoby całkowicie niewidome i niewidome z dodatkową niepełnosprawnością, nieposiadające możliwości skorzystania z pomocy bliskiej rodziny,

 • osoby samotne niewidome stopnia znacznego,
 • dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku.
 1. Realizatorem usług jest Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, 20-407 Lublin, Al. Piłsudskiego 17, zwany dalej: PZN OL w ramach projektu: „Prezydent Miasta Lublin wspiera niewidomych mieszkańców”
 2. PZN OL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie świadczenia usługi, wynikające z działania osób niezatrudnionych do realizacji usługi.
 3. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski ma prawo odmówić zrealizowania usług:

a) w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu klientów, asystentów, stażystów, wolontariuszy lub osób trzecich,

b) w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość, wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa,

c) o ile są usługami wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub higienicznym.

 1. W ramach Programu Prezydent Miasta Lublin wspiera niewidomych mieszkańców, nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zakres usług asystenckich

 1. Usługi asystenckie obejmują pomoc asystenta w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, koncert, itp.), rekreacji, sportu, oraz pomoc w komunikowaniu się.
 2. Zakres usług podstawowych:

1) towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji;

2) pomoc w przemieszczaniu się w wybrane przez klienta miejsce (np. pracy, nauki, rehabilitacji, kultu religijnego, terapii i leczenia, kursów, czy szkoleń itp.), wyłączając wspieranie osoby niewidomej w miejscu pracy i nauki, co powinno być zapewnione w innej formie asysty;

3)  pomoc osobie niewidomej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),

4) wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych,

5) pomoc w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie niepełnosprawnym dzieciom do 18 roku życia. Priorytetowo będą świadczone usługi asystenta osoby niewidomej na rzecz dzieci, których rodzice są czynni zawodowo. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zapewnienie usług asystenta osoby niewidomej dla dzieci rodziców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego,

6) czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania,

7) pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.

8) pomoc osobie niewidomej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem),

 1. Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia klienta, asystent świadczy usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych tj.:

a) pomoc w ubieraniu się, przegląd czystości wierzchniej odzierzy osoby całkowicie niewidomej,

b) pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych,

c) pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju.

 1. Po uzgodnieniu z koordynatorem możliwe jest korzystanie z innych usług poza wymienionymi w pkt. 2, o ile są zgodne z rozdziałem I. Zasady ogólne.
 2. W przypadku konieczności dojazdu klienta poza Lublin, usługi asystenckie mogą być świadczone na terenie województwa lubelskiego.
 3. Asystent nie będzie świadczył ww. usług osobom, które mogą być objęte analogiczną pomocą w ramach ustaw, z których wynikają zadania:
 • – usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się,
 • – usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • – opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ramy czasowe realizacji usług asystenckich

 1. Usługi realizowane są zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych siedem dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny pracy asystentów mogą zostać zmienione.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia w żądanym terminie, koordynator powiadamia osobę niewidomą i uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi.

Odpłatność za usługi asystenckie.

 1. Usługa asystencka jest bezpłatna.
 2. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), ponosi osoba korzystająca z usługi.

Procedura kwalifikowania do otrzymania usług asystenckich

 1. Wszyscy członkowie PZN OL, kwalifikujący się do katalogu zamkniętego zamieszkali na terenie m. Lublin zostaną poinformowani telefonicznie, drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną o możliwości ubiegania się o pomoc asystenta osoby niewidomej.
 2. Zgłoszenia od osób niewidomych przyjmowane są drogą pisemną, osobiście, telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelskich Al. Józefa Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, telefon 81 441 53 25, e-mail: pzn.lublin@wp.pl
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-14.00. Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji i uszczegółowieniu przez koordynatora projektu.
 4. Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy koordynatorem a osobą niewidomą lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.
 5. Asystent nie jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń od osób niewidomych, a także do ustalania czasu i zakresu usług. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem lub przy pomocy asystenta są niezwłocznie przekazywane koordynatorowi.
 6. Istnieje możliwość realizacji zleceń stałych odbywających się w określone dni tygodnia w zaplanowanym czasie oraz zleceń, które wynikają z konkretnej potrzeby i sytuacji. Zamówienia na zlecenia stałe należy ponawiać co miesiąc. Są one przyjmowane do 15 dnia miesiąca poprzedzającego zlecenia.
 7. Odwołanie przez klienta usług następuje u koordynatora, co najmniej w przeddzień zaplanowanej usługi.

Sposób realizacji usług asystenckich

 1. Usługi asystenckie realizowane są przez asystenta osoby niewidomej w czasie i zakresie ustalonym pomiędzy koordynatorem a klientem.
 2. Usługi asystenckie realizowane są na zasadzie współdziałania osoby niewidomej i asystenta.
 3. Podmiotem pracy asystenta jest klient. Asystent podkreśla decydujący wpływ klienta na podejmowane wspólnie działania i własną sytuację życiową.
 4. Praca asystenta ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością klienta, stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie wywiązywania się ze stawianych społecznie oczekiwań.
 5. Asystenta i klienta łączy profesjonalna relacja wzajemnego szacunku.
 6. Każda realizacja usługi poprzedzona jest złożeniem zamówienia w Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubelski i wpisaniem zlecenia do grafiku pracy asystenta.
 7. Usługa odbywa się w podanym w zleceniu terminie i czasie, a asystent udziela pomocy w określonych czynnościach i zamierzeniach.
 8. Zmiana czasu i zakresu usług wymaga każdorazowo ustalenia i potwierdzenia takiej możliwości z koordynatorem.
 9. Prócz spraw bieżących podczas usługi podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania klienta.

Pozostałe zasady realizacji usług

 1. Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem asystent przerywa pracę i przerywa realizację usługi jeżeli:
 • zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża zdrowiu lub życiu asystenta, klienta, osób trzecich,
 • agresja lub oczekiwania klienta nie pozwalają na kontynuowanie usługi, zgodnie z zasadami regulaminu,
 • zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez klienta zmierzają do łamania prawa,
 • pomoc i potrzeby klienta zostają zabezpieczone przez inne służby.

W uzasadnionych przypadkach asystent przerywa usługę w trybie natychmiastowym, informując o tym niezwłocznie koordynatora.

2. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zarówno asystent jak i klient zobowiązani są w miarę swoich możliwość do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb i Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski.

3. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wykonywane usługi podlegają kontroli i są monitorowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski. Monitoring realizowany jest bezpośrednio w miejscu realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla klienta sposób.

4. Korzystanie z usług asystenckich oznacza jednoczesne wyrażenie zgody przez klienta na udzielanie informacji służących kontroli i monitorowaniu jakości usług.

5. W zakresie związanym z realizacją usługi, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożą stosowne oświadczenia zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych „RODO”.