Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – 65 lat w służbie niewidomym i słabowidzącym mieszkańcom Województwa Lubelskiego

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – 65 lat w służbie niewidomym i słabowidzącym mieszkańcom Województwa Lubelskiego

            Priorytetowym zadaniem naszej organizacji jest szukanie możliwości zatrudnienia niewidomych i słabo widzących. Praca była i jest dla niewidomych podstawą szeroko pojętej rehabilitacji, samodzielności i poczucia pełnej wartości. Do zatrudnienia przywiązywano wagę od pierwszych lat istnienia Polskiego Związku Niewidomych.

            Lublin obok Chorzowa był kolebką ruchu niewidomych w Polsce. Tu bowiem po zakończeniu wojennych działań przyjechali z Lasek niewidomi działacze na czele z Modestem Sękowskim, by zorganizować własną spółdzielnię. Efektem ich starań były pierwsze w Polsce Spółdzielcze Zakłady Pracy Inwalidów Niewidomych w Lublinie. W październiku 1946 roku w Chorzowie powołano Związek Pracowników Niewidomych Rzeczpospolitej Polskiej, a już dwa lata później powstał lubelski oddział tej organizacji. W czerwcu 1951r. utworzono Polski Związek Niewidomych o zasięgu ogólnopolskim, a 8 września 1951r. odbył się I Zjazd Wojewódzki Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie.

Zatrzymując się nad genezą organizacji niewidomych na Lubelszczyźnie należy oddać cześć Modestowi Sękowskiemu, założycielowi Spółdzielni Niewidomych, pierwszemu jej prezesowi, wybitnemu działaczowi środowiska niewidomych. Był on także, łącznie z Mieczysławem Michalakiem, współorganizatorem oddziału lubelskiego Związku Niewidomych. Spółdzielnią Niewidomych kierował od momentu jej powstania do chwili śmierci w czerwcu 1972 r. Był człowiekiem o ciekawej i bogatej osobowości. Oprócz kierowania Spółdzielnią i Związkiem pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych, m. in. był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej, uczestniczył w gremiach kierowniczych Związku Spółdzielni Inwalidów, a następnie Związku Spółdzielni Niewidomych, był członkiem naczelnych władz Polskiego Związku Niewidomych, inicjatorem Polskiego Komitetu Zapobiegania Ślepocie, na którego czele przez wiele lat stał prof. Tadeusz Krwawicz, był wieloletnim aktywnym działaczem spółdzielczości pracy. W roku 1975, w 30 rocznicę powstania, Lubelskiej Spółdzielni Niewidomych nadano imię Modesta Sękowskiego.

Na przestrzeni minionych lat funkcję przewodniczących Zarządu oddziału, a następnie okręgu Polskiego Związku Niewidomych pełnili: Mieczysław Michalak, Modest Sękowski, Franciszek Cebula, Franciszek Litwiński, Mieczysław Nieścior, Tomasz Sękowski i Marian Ostojewski. Aktualnie funkcję tę pełni Maria Olszak. Pierwsza siedziba oddziału lubelskiego Związku mieściła się przy ul. 1 Maja. W latach 50-tych biuro funkcjonowało przy ul. Rusałka 12. W roku 1969 wybudowano przy Spółdzielni Niewidomych budynek, zapewniający kompleksowe rozwiązanie socjalno-rehabilitacyjne. W tym też roku biuro okręgu PZN znalazło swoje miejsce w lokalu Spółdzielni przy ul. Głowackiego 35, gdzie mieściło się do 1977r. Następnie uzyskało lokal w bloku mieszkalnym przy ul. Marchlewskiego 3 (w suterenie). Pomimo iż władze miejskie dawały gwarancje, że jest to siedziba przejściowa, Zarząd okręgu pracował tam przez 11 lat. Dzięki staraniom kierownictwa w kwietniu 1988r. otrzymano lokal przy ul. Wieniawskiej 13, w którym Okręg Lubelski funkcjonował do końca 2013 roku. Od stycznia 2014 roku siedziba Okręgu mieści się przy Al. Piłsudskiego 17. Właścicielem lokalu jest miasto Lublin. Zarząd Nieruchomości Komunalnychjako strona umowy najmu nie przeznaczył żadnych środków finansowych na remont i adaptację pomieszczeń. Prace te zmuszeni byliśmy wykonać ze środków kredytu bankowego, który spłacony został ze środków własnych, przez co powstało zadłużenie wewnętrzne. Po wykonaniu remontu warunki pracy i warunki do prowadzenia rehabilitacji są bardzo dobre, spełniają standardy PFRON dotyczące placówek rehabilitacyjnych.

Najważniejszym zadaniem Związku zwłaszcza w jego początkowym okresie było: zapewnienie niewidomym stałego źródła dochodu, głównie przez zatrudnienie, zwiększenie przydziału zasiłków stałych dla osób pozostających bez źródeł utrzymania, uzyskanie ulg dla niewidomych rolników w opłatach podatku gruntowego i obowiązkowych dostawach, ubieganie się o 50% zniżkę w PKS i PKP dla niewidomych oraz objęcie opieką niewidomych dzieci.

Już na początku lat 60-tych Polski Związek Niewidomych mógł poszczycić się pewnymi osiągnięciami. Uzyskano całkowite zwolnienie od podatku od uposażeń, prawo do bezpłatnego leczenia, stałą pulę miejsc sanatoryjnych, zwiększenie przydziałów pomocy rehabilitacyjnych. Wzrosła pomoc finansowa dla niepracujących niewidomych. Rolnicy zostali otoczeni większą opieką przez władze administracyjne w terenie. We wszystkich powiatach województwa lubelskiego powołano pełnomocników Polskiego Związku Niewidomych rekrutowanych z aktywu Polskiego Czerwonego Krzyża. Należy podkreślić, że koncepcja pełnomocnika powiatowego na początku lat 60-tych powstała w Lublinie. To lubelskie doświadczenie wykorzystane było później w całym kraju. W połowie lat 60-tych Polski Związek Niewidomych zrzeszał 620 członków, zatrudnionych wówczas było 280 niewidomych.

Jedną z czołowych pozycji w działalności PZN zajmowało wówczas kształcenie niewidomych, dzieci i młodzieży. W 1965r. powstał Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących w Lublinie przy ul. Hirszfelda 6, a nieco później klasy dla niedowidzących w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Wyścigowej. Poprzez szkolnictwo specjalne, poradnictwo, kursy doszkalające starano się przygotować niewidomych do samodzielnego życia.

Ciągle aktualny pozostawał również problem otoczenia pełną opieką niewidomych w terenie, szczególnie w odległych wsiach. 18 października 1966r. z inicjatywy Modesta Sękowskiego, Mariana Ostojewskiego i Tadeusza Niedziałka Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie podjęło uchwałę zalecającą swoim wydziałom i podległym jednostkom terenowym wszechstronną pomoc dla niewidomych i ich rodzin. Dzięki tej uchwale powiatowe rady narodowe odbywały przynajmniej raz w roku posiedzenie poświęcone sytuacji socjalnej niewidomych zamieszkałych na ich terenie. W obradach tych uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Polskiego Związku Niewidomych zapoznając radnych z problemami niewidomych.

W latach 70-tych nastąpił gwałtowny przypływ niewidomych do naszej organizacji. W 1975 r. okręg lubelski zrzeszał już 2480 członków. W następstwie podziału administracyjnego kraju w 1976r. wyodrębniły się z naszego okręgu dwa nowe: w Białej Podlaskiej i w Zamościu. W okręgu lubelskim, obejmującym województwo chełmskie i lubelskie, działało wówczas 13 kół terenowych z siedzibami w byłych miastach powiatowych. Lata 70-te charakteryzują się ożywieniem aktywu terenowego. Utworzenie kół Polskiego Związku Niewidomych, powołanie odpowiednich ludzi do pracy przyczyniło się do wyłonienia szerokiego aktywu działającego społecznie na rzecz niewidomych.

Lata 80-te przyniosły kolejne korzystne zmiany w Polskim Związku Niewidomych. Poza kołem w Krasnymstawie zatrudnieni zostali pracownicy w różnym wymiarze czasu pracy w zależności od liczebności koła, 10 spośród 12 posiadało własne lokale. Nie wszystkie z nich spełniały nasze potrzeby, lecz był to ogólnie duży sukces organizacji i w wielu przypadkach wyraz zrozumienia naszych potrzeb przez władze terenowe. Praca zarządów kół przybrała charakter systematyczny, planowy i sprowadzała się do działalności w trzech płaszczyznach: samorządowo-organizacyjnej, rehabilitacyjno-kulturalnej i socjalnej. W kołach liczebnie większych działały komisje rewizyjne i problemowe. Dla osób nowo ociemniałych i tracących wzrok rozpoczęto organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, na których starano się zatrudniać wykwalifikowaną kadrę instruktorską. W połowie lat 80-tych rozpoczęto szkolenia indywidualne w miejscu zamieszkania osoby niewidomej. Ponadto kola rozpoczęły organizację szkoleń z zakresu gospodarstwa domowego, kursy brajla, pisania na maszynie czarnodrukowej i inne.

W celu rozszerzenia możliwości zatrudnienia niewidomych w 1987r. utworzono w Chełmie filię Lubelskiej Spółdzielni Niewidomych, która funkcjonowała do 1990 r.

W marcu 1988r. Zarząd Okręgu powołał Klub Rodziców Dzieci Niewidomych i Niedowidzących działający na zasadach sekcji. Rada Klubu rozpoczęła bardzo dynamiczną pracę wykorzystując różnorakie możliwości w celu pomocy dzieciom z wadą wzroku. W roku 1989 przy Studium Medycznym w Lublinie dzięki inicjatywie okręgu i przychylności dyrekcji, utworzony został Wydział Masażu Leczniczego, który funkcjonuje do dzisiaj.

Coraz bardziej stawała się popularna praca świetlicowa prowadzona przez koła w większym lub mniejszym stopniu. Sytuacja materialna niewidomych okręgu była dość zróżnicowana. Osobom o najniższych dochodach przydzielane były zapomogi, członkowie PZN zaopatrywani byli w laski, różnego rodzaju pomoce optyczne, zegarki brajlowskie, pomoce szkolne, drobny sprzęt codziennego użytku z oznakowaniem brajlowskim. Ponadto przyznawane były dotacje do zakupionego sprzętu ułatwiającego życie, pracę i naukę niewidomych. Przez okręg rozprowadzane były skierowania wczasowe i sanatoryjne, a niewidomi I grupy otrzymywali skierowania dla opiekuna nieodpłatnie.

Okres od 1990r. nie był dla Związku łatwy. Przemiany społeczno-gospodarcze i administracyjne, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 r., niekorzystnie odbiły się na najsłabszej grupie społeczeństwa, do jakiej zalicza się środowisko osób niewidomych. Przed laty działalność naszego stowarzyszenia finansowana była w całości przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Sukcesywnie od 1989r. Ministerstwo odstępowało od dotowania działalności statutowej i utrzymania Związku. Na ten cel musieliśmy zdobywać środki własne. Na początku lat 90-tych niektóre zadania dofinansowywał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w całości, inne zadania dofinansowane przez PFRON były w wysokości 80%. Druga połowa lat 90-tych to ponowna reorganizacja. Na skutek likwidacji województw okręg lubelski przejął koła z likwidowanych okręgów województw: siedlecko-podlaskiego i zamojskiego. Do końca 1998 r. okręg lubelski zrzeszał 3015 członków, a od stycznia 1999 r. 6070 osób. W obrębie nowego województwa działały 23 koła powiatowe Polskiego Związku Niewidomych. Na terenie okręgu powołanyzostał uchwałą plenum Zarządu Okręgu z 16 lutego 1999 r. oddział Polskiego Związku Niewidomych w Zamościu.

Od pierwszego Zjazdu, który zapoczątkował dzieje Polskiego Związku Niewidomych, organizacji skupiającej tysiące osób pozbawionych wzroku, upłynęło już ponad 65 lat. Okres ten znaczony był wieloma doświadczeniami, a przed organizacją piętrzyły się liczne trudności i problemy do rozwiązania. Trzeba było przezwyciężyć wiele przeszkód natury organizacyjnej i gospodarczej. Od tamtych lat minęło sporo czasu. Dziś Polski Związek Niewidomych jest najliczniejszą organizacją niewidomych w Polsce, zajmującą się całokształtem spraw dotyczących środowiska. Obecnie w skali kraju działa 16 okręgów Polskiego Związku Niewidomych, usytuowanych w miastach wojewódzkich, skupiającychokoło 70 tys. członków. Okręg Lubelski pod względem ilości osób należących do Związku znajduje się w czołówce i zrzesza 3500 osób.

Biorąc pod uwagę fakt, że środki finansowe sukcesywnie rozdysponowywane były przez organa samorządowe, jak również to, że wiele zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazano do samorządu tworząc powiatowe centra pomocy rodzinie, okręg podjął starania i 19 lutego 2000 r. uzyskał osobowość prawną, aby móc występować jako strona przy podpisywaniu umów na określone zadania zlecone zarówno przez samorząd, jak i ze środków PFRON.

Aktualnie wiele zadań, którymi wcześniej zajmował się Polski Związek Niewidomych, przekazano do powiatowych centrów pomocy rodzinie, stąd też istniała konieczna potrzeba przeszkolenia pracowników PCPR. Okręg lubelski jako pierwszy w kraju przy wsparciu finansowym Urzędu marszałkowskiego zorganizował w marcu 2001r. dwudniowe szkolenie. Miało ono na celu przybliżenie pracownikom PCPR problematyki osób z uszkodzeniem narządu wzroku – ich potrzeby oraz możliwości ich zaspokajania. Miało również na celu nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy kołami Polskiego Związku Niewidomych, a powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Szkolenie to przyniosło wymierne korzyści. Przedstawiciele kół weszli w skład komisji powstałych przy PCPR. Współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji dotyczących: przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki techniczne.

W celu dalszego umacniania kół, okręg wystąpił do wszystkich starostów o powołanie naszych przedstawicieli w terenie do powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych. Jak nam wiadomo, zostali oni powołani do prac w tworzonych radach. Przewodniczący Zarządu okręgu również otrzymał nominację na członka Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej, która w latach następnych przekształciła się w Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Związek Niewidomych mimo wielu przemian, jakie przeszedł wskutek zmian administracyjnych kraju, jak również transformacji ustrojowej i wprowadzenia gospodarki rynkowej, ma ciągle ten sam cel – służyć pomocą osobom niewidomym i słabo widzącym w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Na przestrzeni minionych lat zmieniły się tylko formy ich zaspakajania. Nadal priorytetowym zadaniem naszej organizacji jest szukanie możliwości zatrudnienia niewidomych i słabo widzących. Praca była, jest i będzie dla niewidomych podstawą szeroko pojętej rehabilitacji, samodzielności i poczucia pełnej wartości. Do zatrudnienia przywiązywano wagę od pierwszych lat istnienia Związku. Dynamiczny rozwój spółdzielczości niewidomych w latach 70-tych stał się główną bazą ich zatrudnienia. Od 1990r. zatrudnienie tej grupy osób zmniejszyło się ponad 60% i nadal istnieje zagrożenie jego zmniejszania. Rolą Związku jest przeciwdziałanie tego typu zjawiskom. Nie należy nikogo przekonywać, że osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu wzroku pracując czerpie wiele korzyści nie tylko materialnych, choć są one bardzo ważne. Dzięki pracy ma poczucie bycia potrzebnym, przynależności do społeczeństwa i świadomość własnej wartości. Tak więc zatrudnienie jest ważnym elementem rehabilitacji, zaś jego brak stanowi poważny problem.

W 1993r. utworzono w Lublinie Przedsiębiorstwo Wydawnicze PRINT-6. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim udostepnienie niewidomym i słabowidzącym materiałów szkoleniowych, podręczników itp., a także zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo to funkcjonowało do około 2010 roku.

Mając 65-letnie doświadczenie i posiadając wykwalifikowanych specjalistów w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku, jesteśmy jedyną organizacją, która jest zdolna prowadzić tego typu działalność. Szkolenia rehabilitacyjne wymagają prowadzenia różnorodnych zajęć, zarówno w zakresie samodzielnego poruszania się, jak również wykorzystywania resztek wzroku, naukę pisma brajla czy opanowanie wykonywania czynności dnia codziennego i samoobsługi metodami bezwzrokowymi. Dobre rezultaty najlepiej osiągnąć w wyniku zorganizowanego szkolenia rehabilitacyjnego, które winno być kontynuowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dlatego też Związek organizuje wiele różnorodnych szkoleń dla niewidomych i tracących wzrok.

Istotne znaczenie w działalności Związku zajmują dzieci i młodzież ucząca się. Utrzymujemy ścisły kontakt z placówkami kształcącymi niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. Dzieciom i młodzieży udzielamy specjalistycznego poradnictwa w zakresie kierowania do odpowiednich placówek. Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne wymienione w umowach z Państwowym Funduszem rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. w zakresie usprawniania widzenia i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego.

Niewidomi diabetycy to kolejna grupa z dodatkową niepełnosprawnością, która wymaga specjalistycznego zaopatrzenia w niezbędny sprzęt oraz organizowania szkoleń mających na celu złagodzenie niedogodności związanych z tak uciążliwa chorobą, jaką jest cukrzyca. Od wielu lat istnieje przy okręgu sekcja zajmująca się kompleksowo tą grupą osób.

Z uwagi na to, że reforma administracyjna przyniosła zmiany organizacyjne w strukturze placówek i instytucji świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym, a organy samorządowe praktycznie przejęły całość zadań skupiając kompetencje placówek rehabilitacyjnych, opiekuńczych i pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, zadaniem Związku Niewidomych było i jest przygotowanie działaczy terenowych do pracy z organami władzy lokalnej oraz placówkami świadczącymi pomoc osobom niepełnosprawnym. W związku z tym od wielu lat organizujemy kilkudniowe szkolenia, które poza podnoszeniem wiedzy są dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania bliższej współpracy między kołami.

Okres od 1995 do 2005 roku był dla Związku okresem burzliwych przemian. W okresie tym niewidomi mieli swoje sukcesy, ale nie udało się też uniknąć porażek oraz załamania organizacyjnego i ekonomicznego. W okręgu lubelskim okres ten był również bardzo trudny. W lipcu 1997r. Rada Miejska podjęła uchwałę o cofnięciu uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej niepełnosprawnym II grupy z tytułu schorzeń wzroku. Mimo wielu interwencji pisemnych, osobistych, jak też prasowych u władz miasta , nie udało się zmienić podjętej decyzji aż do 2008 roku, gdy Rada Miasta przywróciła uprawnienia przejazdowe, wyłączając jedynie z bezpłatnego przejazdu dla przewodnika niewidomego posiadającego umiarkowany stopień niepełnosprawności.  Z dniem 1 stycznia 2003 r. zostały ograniczone uprawnienia osób niewidomych i ich przewodników dotyczące bezpłatnych przejazdów w komunikacji PKP. Od stycznia 2004r. legitymacja PZN przestała być dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg w przejazdach PKP i PKS, ponieważ wprowadzono dodatkowe orzecznictwo prowadzone przez miejskie i powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie tego zespołu dotyczyło celów pozarentowych.

Decentralizacja rozdziału środków przez PFRON w roku 1999 i 2000 znacznie ułatwiła działalność naszej organizacji. Nawiązaliśmy wówczas ścisłą współpracę z oddziałem Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, która do dzisiaj układa się bardzo dobrze. Niedługo jednak mogliśmy cieszyć się tym udogodnieniem. Już od 2001 roku ponownie wprowadzono centralny podział środków PFRON dla organizacji posiadających jednostkę nadrzędną o krajowym zasięgu działania. Od połowy 2002 roku kolejne zadania PFRON przeszły do samorządów powiatowych. Dzięki szybkiemu i sprawnemu działaniu wiele kół już na jesieni skorzystało z dofinansowania  do organizowanych imprez integracyjnych, wycieczek, pielgrzymek. Większość kół złożyła wnioski o dofinansowanie na rok 2003.

Kolejnym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania naszej organizacji była planowana likwidacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z jakimi trudnościami przyszłoby się nam zmierzyć, gdyby do tego doszło, trudno dziś przewidzieć. Dlatego powinniśmy skonsolidować nasze działania, aby po tylu trudnych latach, jakie przeszedł Związek w swojej historii, pozostać nadal organizacją broniącą interesów najsłabszej grupy społecznej.

W okresie ostatnich dziesięciu lat tj. 2006-2016 następowały dalsze zmiany w funkcjonowaniu Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego, w wyniku których zmuszeni byliśmy dostosować się do ciągle zmieniających się przepisów wynikających z uchwał Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, jak również decyzji władz samorządowych. Chcąc pozyskać środki na rehabilitację podstawową, zawodową i społeczną osób niewidomych Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski zmuszony jest uczestniczyć w nieograniczonych konkursach rozpisywanych przez Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i konkursach rozpisywanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy społecznej w miastach powiatowych.

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski od początku swojego istnienia w sposób szczególny starał się pomagać osobom całkowicie niewidomym, a często z dodatkową niepełnosprawnością. W tych działaniach w historii Okręgu starania prowadzone były przez prezydium oddziału, a następnie okręgu w bardzo ścisłym współdziałaniu z zarządami Lubelskiej Spółdzielni Niewidomych. Był taki okres, w którym wielu całkowicie niewidomych, a do tego amputantów kończyn górnych znajdowało zatrudnienie w lubelskiej spółdzielni. Aktualnie od trzech lat niewidomym mieszkańcom Lublina pomagają w trudnych sytuacjach życiowych asystenci osób niepełnosprawnych finansowani przez Prezydenta Miasta Lublina. W roku bieżącym tj. 2016 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego finansuje również czterech asystentów pomagających osobom niewidomym w miastach Lublin, Świdnik, Biała podlaska, Chełm, Zamość.

Mamy nadzieję, że dzięki dobrze układającej się współpracy z organami władzy powiatowej i wojewódzkiej, zrozumieniu przez nich problematyki środowiska niewidomych, będziemy mogli nadal współuczestniczyć w zaspakajaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących tej grupy społecznej.

Mamy tez nadzieję, że dokumenty strategiczne rozwoju gmin, miast i województwa honorować będą przyjęte do prawa polskiego zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie te działania i starania przyczynią się do dalszego ograniczenia niedogodności i zagrożeń dla środowiska osób z dysfunkcją wzroku.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych źródłem dalszego likwidowania niedogodności i zagrożeń dla środowiska osób z dysfunkcja wzroku

Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych źródłem dalszego likwidowania niedogodności i zagrożeń dla środowiska osób z dysfunkcja wzroku

 

Zgodnie z definicją zawartą w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych „niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami środowiskowymi, w tym wynikającymi z postaw ludzkich, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami”

Do osób niepełnosprawnych Konwencja zalicza te osoby, które mają „długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”

Konwencja posługuje się tzw. społecznym modelem niepełnosprawności opartym na prawach człowieka.

Zgodnie z przyjętą w Konwencji definicją, niepełnosprawność nie jest więc utożsamiana z niesprawnością organizmu człowieka, lecz jest postrzegana wielowymiarowo przez pryzmat praw i wolności człowieka (rozumianych zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka). Niepełnosprawność jest też redukowalna dzięki kompleksowej rehabilitacji oraz dostosowaniu środowiska fizycznego i społecznego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Definicja zawarta w Konwencji (model społeczny) zwraca uwagę:

 -.na istotny wpływ, jaki na korzystanie z praw człowieka przez osoby z niepełnosprawnością mogą mieć uprzedzenia społeczne oraz przeszkody występujące w otoczeniu zewnętrznym;

 

– że niepełnosprawność, która wyraża się sytuacją wielowymiarowego wykluczenia społecznego, jest konsekwencją utrzymujących się barier społecznych występujących w skali ogólnospołecznej lub środowiskowej;

 

– że osoba z niepełnosprawnością nie może być gorzej traktowana niż inni członkowie społeczeństwa, dlatego powinna mieć możliwość korzystania ze wszystkich możliwości, z których korzystają osoby bez niepełnosprawności;

 

–  że osoba z niepełnosprawnością może i powinna uczestniczyć w życiu społeczeństwa, co wymaga rozwiązania problemu „dostępności”;

 

– że osoba z niepełnosprawnością przy zapewnieniu odpowiednich warunków i wsparcia jest w stanie brać na swe barki społeczną odpowiedzialność i obowiązki;

 

-że odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów związanych z niepełnosprawnością ponosi państwo, wszystkie ministerstwa oraz całe społeczeństwo.

 

 

Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 2012  Dokument ten podkreśla, że polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami w pierwszym rzędzie powinna poprawić warunki ich życia, w tym rozwinąć lokalne systemy rehabilitacji i wsparcia.

Środowiska zamieszkania powinny zostać dostosowane do potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami tak, by stworzyć warunki sprzyjające ich aktywności, samodzielności i niezależności oraz uczestnictwu w życiu społecznym.

Ważnym celem społecznym powinno być usuwanie barier, które osoby z niepełnosprawnościami napotykają w środowisku fizycznym i społecznym, umożliwianie tym osobom pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz osiąganie jakości życia nie gorszej, niż przeciętna jakość życia pozostałych obywateli.

 

8 obszarów, o których mowa w Konwencji:

1.Edukacja

2.Zdrowie i dostęp do rehabilitacji

3.Żródła utrzymania

 1. Swoboda osobista i mobilność
 2. Dostęp do dóbr kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu
 3. Poszanowanie domu i rodziny
 4. Świadomość otoczenia
 5. Empowerment

 

 

 

Edukacja.  
Problematyka związana z dostępem dzieci, młodzieży i dorosłych do szkół,
Artykuł 24
Prawo do edukacji

Konwencja gwarantuje uznanie prawa osób niepełnosprawnych do edukacji, na zasadach równych szans z osobami sprawnymi. Zapewnia włączający system kształcenia tj. umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym, zmierzające do:

(a) pełnego rozwoju potencjału oraz poczucia godności i własnej wartości,

(b) rozwijania przez osoby niepełnosprawne ich osobowości, talentów i kreatywności, a także zdolności umysłowych i fizycznych, przy pełnym wykorzystaniu ich możliwości […]

Konwencja dopomina się umożliwienia osobom niepełnosprawnym zdobycia umiejętności życiowych i społecznych, aby ułatwić im pełny i równy udział w edukacji i w życiu społeczności. […]

 

 

 

Zdrowie i dostęp do rehabilitacji 
Problematyka związana z dostępem do diagnostyki, opieki medycznej i rehabilitacji.

 • Artykuł 25
  Zdrowie
 • Konwencja uznaje, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Dokument dopomina się:
 • (a) zapewnienia osobom niepełnosprawnym takiego samego jak w przypadku innych osób zakresu, jakości i standardu bezpłatnej lub zapewnianej po przystępnych cenach usług opieki zdrowotnej i programów zdrowotnych […]
 • (b) zapewnienia tych usług zdrowotnych, które są potrzebne osobom niepełnosprawnym, szczególnie ze względu na ich niepełnosprawność, w tym wczesnego rozpoznawania i leczenia, jeżeli jest potrzebne, a także usług mających na celu ograniczenie i zapobieganie dalszej niepełnosprawności, w tym dzieci i osób starszych […]
 • Artykuł 26
 • Rehabilitacja
 • Konwencja dopomina się zorganizowania, wzmocnienia i rozwoju usług i programów w zakresie wszechstronnej rehabilitacji, w szczególności w obszarze zdrowia, zatrudnienia, edukacji i usług socjalnych, w taki sposób, aby usługi i programy:
 • (a) były dostępne od możliwie najwcześniejszego etapu i były oparte na multidyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb i potencjału,
 • (b) wspierały udział i integrację w społeczeństwie oraz włączenie we wszystkie aspekty życia społeczeństwa, były dobrowolne i dostępne dla osób niepełnosprawnych możliwie blisko społeczności, w których żyją, w tym na obszarach wiejskich.

 

 

 

Źródła utrzymania
Problematyka związana z rynkiem pracy, możliwościami rozwijania własnej przedsiębiorczości, jakością opieki socjalnej

 • Artykuł 27
 • Praca i zatrudnienie

 

 • Konwencja uznaje prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Dokument zobowiązuje do ochrony i popierania realizacji prawa do pracy, również tych osób, które staną się niepełnosprawne w okresie zatrudnienia, poprzez podjęcie odpowiednich kroków, w tym na drodze ustawodawczej.
 • Artykuł 28
  Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna

 

 • Konwencja uznaje prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie, odzież i mieszkanie oraz prawo do stałego polepszania warunków życia, […]
 • Dokument zobowiązuje do podjęcia odpowiednich kroków w celu zagwarantowania i popierania realizacji tego prawa, między innymi poprzez:
 • (a) zapewnienie osobom niepełnosprawnym jednakowego dostępu do usług w zakresie dostarczania czystej wody oraz do odpowiednich usług, urządzeń i innego rodzaju pomocy w zaspokajaniu potrzeb związanych z niepełnosprawnością, po przystępnych cenach, […]
 • (e) zapewnienie osobom niepełnosprawnym jednakowego dostępu do ubezpieczenia i świadczeń emerytalnych

 

Aktywizacja zawodowa w programach i projektach realizowanych na terenie województwa lubelskiego /WUP.PFRON.ROPS/

 

 

Swoboda osobista i mobilność 
Problematyka związana z dostępem do urządzeń i usług umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi samodzielność i mobilność. Także z tym, na ile potrzeby osób z niepełnosprawnościami są uwzględniane w projektowaniu przestrzeni publicznej, budynków, transportu i przedmiotów użytku codziennego.

Artykuł 20
Mobilność

 

Konwencja zobowiązuje do podjęcia skutecznych środków celem umożliwienia osobom niepełnosprawnym mobilności osobistej i możliwie największej samodzielności w tym zakresie, między innymi poprzez:

(a) ułatwianie mobilności osób niepełnosprawnych, w sposób i w czasie przez nie wybranym i po przystępnej cenie,

(b) ułatwianie osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości przedmiotów wspierających poruszanie się, urządzeń i technologii wspomagających oraz do pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt, w tym poprzez ich udostępnianie po przystępnej cenie,

(c) zapewnianie osobom niepełnosprawnym i wyspecjalizowanemu personelowi pracującemu z osobami niepełnosprawnymi szkolenia w zakresie umiejętności poruszania się,

(d) zachęcanie jednostek wytwarzających przedmioty wspierające poruszanie się, urządzenia i technologie wspomagające, do uwzględniania wszystkich aspektów mobilności osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Dostęp do dóbr kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu

Obszar związany z możliwością osób z niepełnosprawnościami korzystania z oferty mediów, instytucji kulturalnych czy instytucji związanych ze sportem, wypoczynkiem, rekreacją.

Artykuł 30
Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie

 

Konwencja uznaje prawo osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym. Zobowiązuje do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia, osobom niepełnosprawnym:

(a) dostępu do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla nich formach,

(b) dostępu do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej, w dostępnych dla nich formach,

(c) dostępu do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych, takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości, do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej.

 

Dokument zobowiązuje również do podjęcia odpowiednich środków w celu […]

(c) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystyki,

(d) zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dostępu, na zasadzie równości z innymi dziećmi, do udziału w zabawie, rekreacji i wypoczynku oraz działalności sportowej, włączając taką działalność w ramy systemu szkolnego,

(e) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług świadczonych przez organizatorów działalności w zakresie rekreacji, turystyki, wypoczynku i sportu.

 

 

 

 

Poszanowanie domu i rodziny
Obszar związany z prawem osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego planowania rodziny i pełnienia ról rodziców.

 • Artykuł 23
  Poszanowanie domu i rodziny

 

 • Konwencja uznaje prawa osób niepełnosprawnych do podejmowania swobodnych i odpowiedzialnych decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci oraz do dostępu do dostosowanych do wieku edukacji i informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, a także do środków niezbędnych do korzystania z tych praw […]
 • Dokument dopomina się zapewnienia osobom niepełnosprawnym odpowiedniej pomocy w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci.

 

 

Świadomość otoczenia

Obszar związany z wizerunkiem osób z niepełnosprawnościami, ich odbiorem przez otoczenie. Mówiąc o otoczeniu mamy na myśli zarówno przechodniów, jak i personel sektora administracji, handlu, usług.

 • Artykuł 8
  Podnoszenie świadomości otoczenia
 • Konwencja dopomina się podjęcia natychmiastowych, skutecznych i odpowiednich działań w celu:
 • (a) podniesienia świadomości społeczeństwa w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, a także działania na rzecz wzmocnienia poszanowania praw i godności osób niepełnosprawnych,
 • (b) zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec osób niepełnosprawnych, w tym związanych z płcią i wiekiem, we wszystkich dziedzinach życia,
 • (c) promowania wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób niepełnosprawnych.

 

Empowerment 
Tj. obszar dotyczący świadomości własnych praw i poczucia sprawczości osób z niepełnosprawnościami, a także kondycją organizacji działających w interesie środowiska

 • Artykuł 4
  Obowiązki ogólne
 • Konwencja zobowiązuje do zapewnienia i popierania pełnej realizacji wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób niepełnosprawnych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. W tym celu dokument dopomina się, […] aby:
 • przy tworzeniu i wdrażaniu ustawodawstwa i polityki celem wprowadzenia w życie Konwencji, a także w toku podejmowania decyzji w zakresie spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi, dokonywano ścisłych konsultacji z osobami niepełnosprawnymi, a także angażowano te osoby, w tym niepełnosprawne dzieci, w te procesy, za pośrednictwem reprezentujących je organizacji.

 

Uczestnicy konferencji wojewódzkiej poświęconej zagadnieniom związanym z likwidacją niedogodności i zagrożeń dla środowiska osób z dysfunkcją wzroku zwracają się do wszystkich kół terenowych Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego oraz ich przedstawicieli w powiatowych społecznych radach ds. osób niepełnosprawnych, aby opiniując lokalne strategie rozwoju domagali się umieszczenia w tych strategiach zapisów o przestrzeganiu zasad zawartych w Konwencji OZN o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Samorząd Województwa Lubelskiego Patronem Bezpieczeństwa Osób z Dysfunkcją Wzroku

ulotka
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

LUBELSKIEGO

PATRONEM  BEZPIECZEŃSTWA OSÓB

Z  DYSFUNKCJĄ WZROKU

Sylwester Peryt

 

 

Oddajemy do Państwa rąk publikację o istotnym znaczeniu z punktu widzenia osób z dysfunkcją narządu wzroku, ale także ważną dla instytucji i osób odpowiedzialnych za najszerzej rozumiane bezpieczeństwo osób niewidomych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Przedstawiamy w niniejszym opracowaniu najważniejsze obszary funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, kierując się głównie Konwencją praw osób z niepełnosprawnością, ratyfikowaną przez Polskę we wrześniu 2012 roku.

Do sprawy zagrożeń w różnych obszarach życia osób z niepełnosprawnością wzrokową należy podejść ze szczególną troską i powagą. Naczelną dewizą wynikającą z zapisów wspomnianej konwencji jest to, że osoby te powinny mieć zapewnione bezpieczeństwo w samodzielnym funkcjonowaniu, na równi ze wszystkimi obywatelami. Z drugiej strony w żadnym przypadku nie powinny one ponosić dodatkowych kosztów życia wynikających z ich niepełnosprawności. Ważnym przesłaniem konwencji w końcu jest i to, że stosowanie jej zapisów ma zapobiegać dyskryminacji i wykluczaniu osób z niepełnosprawnością we wszystkich dziedzinach życia.

Zamysłem realizatorów projektu, którego owocem jest niniejsza publikacja było to, by uświadomić różnorodność zagrożeń, z którymi zderzają się osoby z niepełnosprawnością wzrokową dla nich samych, jak i dla wszystkich odpowiedzialnych osób za stwarzanie warunków godnego i bezpiecznego życia całego społeczeństwa. Próbowaliśmy zidentyfikować i nazwać poszczególne zagrożenia, jak też udzielić rad jak je niwelować.

Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy się niełatwego zadania, bo ogrom problemów znacznie przekracza możliwości objętościowe tej publikacji. Dlatego mamy świadomość, że poglądy wyrażone na łamach niniejszego opracowania mogą mieć niekiedy charakter subiektywny. Wyrażamy jednak nadzieję, że publikacja ta posłuży do rozpoczęcia działań w zakresie istotnych zmian na rzecz poprawy sytuacji osób niewidomych w zakresie bezpieczeństwa ogólnego i stanowić będzie pierwszy krok na tej niełatwej ale możliwej do pokonania drodze.

Pełny tekst publikacji znajdziecie państwo na naszej stronie www.pzn.lublin.pl.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie za okres od 06.10.2011r do 08.10.2015r.

S P R A W O Z D A N I E

z działalności  Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Lublinie za okres od 06.10.2011r do
08.10.2015r.

Szanowni delegaci, Drodzy goście,

„Wszystkie ludzkie istoty są wolne i równe pod względem godności i praw. Aby osiągnąć ten cel,
wszystkie społeczeństwa powinny szanować odmienność w swoich społecznościach oraz starać się
zapewnić osobom niepełnosprawnym pełnię praw człowieka: cywilnych, politycznych, społecznych,
ekonomicznych i kulturalnych gwarantowanych w rozmaitych międzynarodowych Konwencjach i dokumentach
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i konstytucjach poszczególnych krajów”.

Polski Związek Niewidomych jest organizacją samopomocową działającą na rzecz niewidomych i słabo
widzących pod tą nazwą od 1951 r. Od marca 2004 jest organizacją pożytku publicznego.
Polski Związek Niewidomych swoją działalnością obejmuje obszar RP. Posiada trójstopniową strukturę
organizacyjną. Są to koła działające na obszarze zbliżonym do powiatu lub gminy kierowane przez
zarządy kół. Okręgi swoim zasięgiem pokrywające się z wojewódzkim podziałem administracyjnym
Państwa kierowane przez Zarządy Okręgów. Pracę wykonawczą realizują biura
Okręgów.

W dniu dzisiejszym Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski pragnie przedstawić sprawozdanie ze
swojej 4 – letniej działalności tj. od 6.10.2011r. do 8.10.2015r
W latach 2011-2015 działania Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego skupiały się głównie
na podstawowych celach statutowych czyli na
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych członków związku, szerokiej informacji, poradnictwie,
edukacji, aktywności zawodowej i społecznej. Przedłożony materiał stanowi jednocześnie sposób
realizacji uchwały XX Okręgowego Zjazdu Delegatów.

Kierunki działalności i zadania realizowane przez Okręg Lubelski, nakreślała Uchwała Zjazdowa,
Statut PZN oraz w dużej mierze możliwości finansowe Okręgu. Okres ostatnich lat nie był dla Związku
łatwy. Ważnym problemem władz Okręgu w ostatniej kadencji stały się sprawy finansowe. Działalność
statutowa w dużym stopniu finansowana była przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W latach 2012-2014 w ramach projektu
„O lepsze jutro” wsparciem objęto 240 dorosłych osób i 45 dzieci.

1

W ramach tego projektu prowadzono indywidualne szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i
samodzielnego poruszania się z białą laską, samoobsługi i czynności dnia codziennego metodami
bezwzrokowymi, nauki pisma systemem brajla. Niewidomi i słabo widzący członkowie związku korzystali
z indywidualnych konsultacji informatyka.
Znaczna część zadań statutowych finansowana była też ze środków Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu
Miasta , Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Koła terenowe PZN otrzymywały dofinansowanie do
działalności przez nie prowadzonej z samorządu oraz PCPR-ów, MOPR-ów Pozostałe  środki  były
wygospodarowane  w  ramach  własnych  dochodów.
Procedury związane z przygotowaniem wystąpień o środki finansowe a następnie ich rozliczanie
pochłaniały wiele czasu działaczy Kół i pracowników Okręgu.
Nadmienić przy tym należy, że realizacja wszystkich działań Okręgu przebiegała w bardzo szczupłej
obsadzie etatowej.
Realizując uchwałę programową XX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręg Lubelski Polskiego Związku
Niewidomych zajmował się w szczególności:
– Otaczaniem szczególną opieką i pomocą osób nowo ociemniałych , niewidomych w podeszłym wieku oraz
z dodatkową niepełnosprawnością.
– Prowadzeniem wczesnej, kompleksowej rehabilitacji dzieci niewidomych, pedagogizacji rodziców,
wyposażaniem ich w sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne.
–    Udzielaniem    wszechstronnej    pomocy    niewidomym    w    uzyskiwaniu
zatrudnienia, kierowaniem na różne formy szkoleń i rehabilitacji stosownie do potrzeb rynku pracy.
– Organizowaniem systematycznych spotkań członków Związku celem zacieśniania więzi członkowskiej,
przepływu informacji, rozeznania potrzeb i możliwości ich zaspokojenia.
– pozyskiwaniem środków finansowych z różnych źródeł dla realizacji celów statutowych
– poprawiliśmy stan techniczny oddziału PZN w Zamościu poprzez generalny remont dachu, wymianę na
plastikowe nieszczelnych okien, wymianę na nowoczesne drzwi wejściowe, zbudowano na nowo schody
prowadzące do budynku.
– od stycznia 2014 roku uległa zmianie lokalizacja biura Okręgu z ul. Wieniawskiej   13   na   ul.
Piłsudskiego   17.   Po   niezbędnych   kosztownych
remontach i adaptacji warunki funkcjonowania poprawiły się w sposób zdecydowany. Wynajmujemy od
Zarządu Nieruchomości powierzchnię 242 m2, które wykorzystujemy jako placówka rehabilitacyjna do
usprawniania osób niewidomych i słabowidzących w zakresie rehabilitacji podstawowej, społecznej i
zawodowej.
Środki  finansowe  wydane  w  Zamościu  i  Lublinie  pochodziły  ze  składek
członkowskich oraz zaciągniętego kredytu bankowego.

2

Szanowni Państwo,
na  zebraniach  sprawozdawczo-wyborczych  Kół  PZN  w  2011  roku  został wybrany Zarząd Okręgu w
następującym składzie:
1.       Bardak Teresa
2.       Mizak Ryszard
3.       Chraścina Beata
4.       Hojda Łucja
5.       Dziadosz Krystyna
6.       Dudek Grażyna
7.       Potrzyszcz Krystyna
8.       Kaczor Roman
9.       Augustowski Wiesław
10.     Kowalik Małgorzata
11.     Goławska Teresa
12.     Turyk Ryszard
13.     Zdyb Marian
14.     Cupryn Antoni
15.     Różewicz Wieslaw
16.     Skowron Iwona
17.     Polak Jadwiga
18.     Napierała Sabina
19.     Tulidowicz Adela
20.     Wołoszyn Maria
21.     Kowalczuk Grażyna
22.     Jabłońska Barbara

Do Prezydium Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych wybrane zostały następujące
osoby:
Marian Ostojewski –  Prezes Zarządu Okręgu Augustowski Wiesław – w-ce prezes Zarządu Okręgu
Chraścina Beata- w-ce prezes Zarządu Okręgu Kazek Hanna – w-ce prezes Zarządu Okręgu Nastaj
Zbigniew – sekretarz Zarządu Okręgu

W trakcie trwania kadencji nastąpiła zmiana w-ce prezesa Zarządu Okręgu i prezesa Zarządu Koła
Lublin I po rezygnacji z pełnienia powyższych funkcji złożonej przez pana Wiesława Augustowskiego.
W-ce prezesem Zarządu Okręgu Lubelskiego PZN został wybrany pan Ryszard Mizak, natomiast Prezesem
Zarządu Koła PZN Lublin I została pani Maria Bartnik.

Zarząd Okręgu w czasie kadencji odbył 12 posiedzeń podejmując 44 uchwały, zaś  Prezydium  Zarządu
Okręgu  odbyło  34  posiedzenia,  w  trakcie  których

3

podjęto 186 uchwał. Ilość posiedzeń Prezydium i Plenum Zarządu Okręgu była zgodna z wymogami
Statutu PZN.
Uchwały Zarządu Okręgu i Prezydium obejmowały następujące zagadnienia:
– w działalności rehabilitacyjnej :
problem zatrudnienia niewidomych, prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego, programowanie i
ocena szkoleń rehabilitacyjnych dla niewidomych i
słabo  widzących  członków  Polskiego  Związku niewidomych,    niewidomych
diabetyków, objęcie rehabilitacją niewidomych i słabo widzących dzieci i młodzieży, współpraca ze
szkołami i poradniami szkolno – wychowawczymi, świadczenia pomocy w zakresie uzyskania
dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu
się,
indywidualne szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej, orientacji przestrzennej i
samodzielnego poruszania się z białą laska, samoobsługi i czynności dnia codziennego czy nauki
pisma systemem brajla.
– w działalności socjalnej:
współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi i Miejskimi Centrami Pomocy Rodzinie.
Działalność ta była wysoko oceniana przez władze samorządowe  we  wszystkich  powiatach
Województwa  Lubelskiego,  czego
wyrazem były liczne podziękowania i wyróżnienia okolicznościowymi medalami, w tym Medal Prezydenta
Miasta Lublina pana Krzysztofa Żuka.
– w działalności samorządowo- organizacyjnej:
Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli jednostek terenowych, przyjęcie oraz ocena planów pracy,
stopnia realizacji uchwały zjazdowej, przygotowanie kampanii    sprawozdawczo-wyborczej    w
kołach    terenowych    oraz    jej
podsumowanie, analiza pracy Kół i Oddziału PZN Zamość.
– w pracy oświatowo- kulturalnej:
analiza  działalności  kulturalno  –  oświatowej  w  Kołach  PZN,  udział  ich
przedstawicieli w ogólnopolskich imprezach kulturalnych organizowanych przez Krajowe Centrum
Kultury Niewidomych w Kielcach oraz prezentacja własnego dorobku w społecznościach lokalnych.
Ponadto Prezydium na swoich posiedzeniach omawiało sprawy administracyjne
Okręgu i Kół, dbało o racjonalne wykorzystanie budżetu i rozpatrywało bieżące sprawy Okręgu.
W II kwartale bieżącego roku przeprowadzono akcję sprawozdawczo-wyborczą w 22 Kołach naszego
Okręgu, na których wybranych zostało 40 delegatów na dzisiejszy XXI Zjazd Okręgowy. Przedstawiciele
Prezydium Zarządu Okręgu uczestniczyli we wszystkich zebraniach Kół.
Z przyjemnością stwierdzić należy, że w zebraniach tych uczestniczyli przedstawiciele: władzy
lokalnej, Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, bratnich organizacji. Był to dobry
moment do przedstawiania problemów środowiska niewidomych.
W dwóch Kołach naszego Okręgu nastąpiły zmiany Prezesów Zarządu Kół: w kole PZN w Lubartowie oraz w
Opolu Lubelskim.

4

W celu dalszego umacniania Kół terenowych prezesi Zarządów pracują w Powiatowych Społecznych Radach
d/s Osób Niepełnosprawnych.
Z posiadanych informacji wynika, że największą reprezentację w utworzonych radach stanowi w skali
województwa środowisko niewidomych.
Okręg Lubelski zrzesza aktualnie 3684 członków z umiarkowanym i znacznym
stopniem niepełnosprawności z tytułu schorzeń wzroku.
W okresie sprawozdawczym do organizacji naszej przyjętych zostało 528 osób. Działalność na terenie
Okręgu prowadzona jest przez koła powiatowe i Oddział PZN w Zamościu.
Stan liczebny członków związku w poszczególnych kołach terenowych PZN Okręgu Lubelskiego
przedstawia się następująco:
Koło liczące do 1000 członków – to Lublin I, koła liczące do 300 osób – Zamość Powiat, Biała
Podlaska.
Koła liczące do 200 członków to Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik,
Lublin II, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Tomaszów Lubelski, Zamość Grodzki
Do Kół PZN zrzeszających do100 osób zaliczamy Lubartów, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Radzyń
Podlaski, Ryki, Świdnik i Włodawę.

Szanowni Państwo

Jak już wspomniano na wstępie w ostatnich latach zmuszeni jesteśmy prowadzić bardzo oszczędną
politykę finansową. Od roku 2007 praca biurowa w Kołach wykonywana była za bardzo symboliczne
wynagrodzenie ze środków własnych, na zasadzie diety funkcyjnej, a od 2010 w kołach terenowych
prezesi Kół zostali zatrudnieni na czas określony przy dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach
systemu dofinansowania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych SODiR, natomiast w kołach PZN o małej
liczebności do 100 członków prezesi kół pracują społecznie. Większość Kół na działalność
merytoryczną poszukuje środków finansowych na swoim terenie. Aktywność Kół jest ogromna, lecz nie
wszystkie, mimo czynionych starań osiągają pozytywne rezultaty. Czasy są ciężkie a o sponsorów na
naszej ścianie wschodniej coraz trudniej. Są jednak Koła, którym co roku udaje się pozyskać
dodatkowe fundusze na swoją działalność m.in. z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. I
w tym miejscu należy wyróżnić Koło PZN w Rykach, które z 1% podatku od osób fizycznych uzyskuje
największe przychody.
Praca Prezydium i Zarządu Okręgu wspierana była przez Okręgową Komisję Rewizyjną, bieżące kontakty
i okresowe kontrole. Przewodnicząca Okręgowej
Komisji  Rewizyjnej  zapraszana  była  na  wszystkie  posiedzenia  Prezydium  i
Plenum Zarządu Okręgu. Okręgowa Komisja Rewizyjna w okresie mijajacej kadencji organizowała 1
dniowe szkolenia dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół.

Szanowni delegaci

5

Na terenie Okręgu zarejestrowanych jest 116 członków podopiecznych- dzieci, posiadających
legitymację Polskiego Związku Niewidomych. Jest to najmłodsza grupa niewidomych i słabo widzących w
wieku do 16 lat. Objęci są nauczaniem w sposób następujący:
6 dzieci uczęszcza do przedszkola, w tym 4 dzieci do przedszkola dla niewidomych i słabo widzących
oraz 2 dzieci do przedszkoli masowych,  4 dzieci w wieku 3-5 lat nie jest objętych opieką
przedszkolną. Dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych,
zasadniczych i średnich jest ogółem 103. W szkołach ogólnodostępnych uczy się 53 dzieci, w szkołach
dla  niewidomych  i  słabowidzących  38  osób,  w  innym  szkołach
specjalnych 12. Nauczanie indywidualne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum pobiera 4 dzieci.
3 osoby studiują na wyższych uczelniach.
Okręg współpracuje z placówkami szkolnymi, w których pobierają naukę niewidomi i słabo widzący
uczniowie m.in. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej w Lublinie, gdzie znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum
i liceum ogólnokształcące, z Zespołem Szkół przy ul. Wyścigowej w Lublinie
oraz Medycznym Studium Zawodowym im. Prof. Stanisława Liebharta w Lublinie – Wydziałem Masażu. Od
kilku lat prowadzona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych w Lublinie wczesna diagnoza i rehabilitacja małych dzieci przy wsparciu
finansowym Okręgu.
W okresie sprawozdawczym   w ramach umów zawartych z PFRON , MOPR
Lublin i ROPS Urzędu Marszałkowskiego Okręg mógł kompleksowo zająć się prowadzeniem rehabilitacji
podstawowej i poradnictwa dla dzieci i ich opiekunów. W realizacji powyższego zadania uczestniczyła
wyspecjalizowana kadra z wieloletnią praktyką. Zaangażowano specjalistów z zakresu tyflopedagogiki,
wczesnej diagnozy i rehabilitacji, instruktorów orientacji przestrzennej i nauki pisma punktowego.
Organizowano również spotkania rodziców ze specjalistami w siedzibach Kół, Oddziale Zamość i
Okręgu. Specjalistyczną pomocą objęto wielu członków podopiecznych naszego Okręgu do 16-go roku
życia. Istniejące od 1988 roku Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabo widzących „Bliżej
świata” odbywa z rodzicami co miesięczne spotkania. Dla dzieci i młodzieży sprowadzany jest
niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne na bieżąco w/g potrzeb. Dla rodziców niewidomych dzieci były
organizowane warsztaty psychologiczne
Okręg Lubelski organizuje co roku szkolenia rehabilitacyjne dla nowo ociemniałych i nowo przyjętych
do Polskiego Związku Niewidomych oraz posiadających dodatkową niepełnosprawność. Do organizacji
szkoleń włączają się również koła terenowe.
Coraz bardziej powszechną formą rehabilitacji stały się szkolenia indywidualne w  miejscu
zamieszkania  osoby niewidomej.  Z  osobami  nowo  ociemniałymi
prowadzone  są  zajęcia  z  zakresu  orientacji  przestrzennej  i  samodzielnego

6

poruszania się z białą laską, samoobsługi i czynności dnia codziennego i nauki pisma systemem
brajla. W ciągu minionej kadencji rehabilitacją indywidualną objęto 237 dorosłych członków Związku
oraz 53 dzieci, w tym: 110 osób objęto szkoleniem z zakresu samoobsługi i czynności dnia
codziennego wykonywanych metodami bezwzrokowymi, 95 osób w tym 8 dzieci brało udział w zajęciach z
orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską, 11 dorosłych członków oraz
18 dzieci zostało przeszkolonych z zakresu nauki pisania i czytania systemem punktowym brajla, dwie
osoby otrzymały wsparcie psychologa, czworo dzieci miało zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej,
szesnaścioro z usprawniania widzenia, a czworo z wczesnej rehabilitacji. Prowadzono również zajęcia
z obsługi komputera, z których skorzystało 27 osób i troje dzieci.
W roku 2013 przystąpiliśmy do pilotażu programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”, zadania
zleconego przez Gminę Lublin dzięki któremu 17 osób niewidomych i słabowidzących zostało objętych
wsparciem w  postaci zajęć indywidualnych w miejscu zamieszkania, a 25 osób całkowicie niewidomych,
głównie samotnych skorzystało z pomocy asystenta. W 2014 roku kontynuowaliśmy program asystencki,
dzięki któremu 28 osób  całkowicie
niewidomych, głównie samotnych skorzystało z pomocy asystenta. Realizowany projekt ułatwił osobom
niewidomym i słabowidzącym pokonywanie napotkanych na co dzień przeszkód i trudności, a przede
wszystkim umożliwił wzrost ich samodzielności. W roku bieżącym po raz kolejny podjęliśmy się tego
zadania, a pomocą objęliśmy już 30 osób dorosłych i jedno dziecko
W okresie minionej kadencji etatowi pracownicy Okręgu i Oddziału Zamość członkom naszego
stowarzyszenia udzielali specjalistycznych informacji i porad, by wyrównać dysproporcje w zakresie
dostępu do informacji oraz pomocy prawnej a także przeciwdziałać marginalizacji osób z dysfunkcją
wzroku i ich rodzi.
By w większym stopniu pomóc swoim członkom w roku 2013 na zlecenie Regionalnego    Ośrodka
Polityki    Społecznej    w    Lublinie,    ze    środków
Województwa Lubelskiego zorganizowaliśmy szkolenie dla kadry i osób pracujących na rzecz środowiska
niewidomych, dzięki któremu 10 osób uzyskało uprawnienia instruktora orientacji przestrzennej.
Nowo ociemniali kierowani są też przez Okręg i koła terenowe na szkolenia rehabilitacyjne do
Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy, do Powiatowych   Centrów   Pomocy   Rodzinie,
Miejskich   Ośrodków   Pomocy
Rodzinie, gdzie mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów
rehabilitacyjnych czy likwidacji barier technicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się. W
okresie mijającej kadencji w Okręgu i kołach terenowych przekazywane są informacje i udzielane
porady dla niewidomych i słabo widzących członków Związku.
Bardzo trudnym do rozwiązania problemem zapewne nie tylko naszego Okręgu,
jest zapewnienie zatrudnienia osobom w wieku produkcyjnym. Bezrobocie jakie

7

dotyka całe społeczeństwo nie omija również niewidomych. Mimo utrzymywanych kontaktów z Urzędem
Wojewódzkim, Marszałkowskim i PFRON w chwili obecnej pomoc w uzyskaniu zatrudnienia jest rzeczą
bardzo trudną.
Obecnie   zatrudnienie   wśród   niewidomych   znajdują   nieliczni   masażyści,
kończący Lubelską Szkołę Masażu stanowiący aktywną grupę zawodową działającą przy Okręgu. Sekcja
Niewidomych Masażystów liczy 67 masażystów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia zarówno
państwowych jak i prywatnych. Zarząd Sekcji organizuje cykliczne spotkania szkoleniowe, zawodowe z
udziałem specjalistów wysokiej klasy.
W dalszym ciągu funkcjonuje przy Studium Medycznym w Lublinie Wydział
Masażu dla Niewidomych. Nabór do tej placówki odbywa się co roku.
Mimo wszystko do sukcesu naszej działalności w kadencji 2011-2015 należy zaliczyć znalezienie
zatrudnienia dla około 100 osób niewidomych i słabo widzących członków związku.
Kolejną grupą wsparcia dla jakiej Okręg organizował szkolenia w minionej kadencji to niewidomi
diabetycy. Działająca przy Okręgu od wielu lat sekcja organizuje  co  miesięczne  spotkania  w
siedzibie  Okręgu.  Dla  nich  w  roku
bieżącym zorganizowano 2 szkolenia na temat leczenia cukrzycy i powikłań cukrzycowych.
Opieką objęto także osoby starsze. Dla nich w latach 2012 i 2013 w ramach programu „Aktywna Jesień”
finansowanego przez Wojewodę Lubelskiego organizowano szkolenia, dzięki którym 24 osoby niewidome w
starszym wieku skorzystało z zajęć indywidualnych z zakresu samoobsługi i czynności dnia
codziennego oraz orientacji przestrzennej oraz 30 osób wzięło udział w wykładzie tematycznym dot.
promowania wiedzy o zdrowiu, zdrowego stylu życia i prawidłowej diety. W latach 2012 -2014 w ramach
wspierania inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych realizowaliśmy
zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ze środków Województwa
Lubelskiego w projekcie pn.: „Aktywny senior”. W ramach  projektu  60  osób  w  starszym  wieku
uczestniczyło  w  zajęciach
integracyjno- aktywizacyjnych, a 12 osób skorzystało z indywidualnych zajęć z zakresu czynności
dnia i orientacji przestrzennej.
Szanowni delegaci,
Należy podziękować i wyrazić szczególne uznanie dla pracy Zarządu i przewodniczącego sekcji
niewidomych diabetyków panu Aleksandrowi Kalinowskiemu  mając  nadzieję  na  dalsze  wzorowe
działania  pomagające
członkom PZN chorym na cukrzycę.

Coraz więcej doświadczenia posiadają Koła w organizowaniu działalności kulturalno-oświatowej. W
ramach prowadzonej przez nich działalności organizowanych jest wiele spotkań
informacyjno-integracyjnych, wycieczek turystyczno- krajoznawczych, pielgrzymek. Na przestrzeni
minionej kadencji odbyło się 572 spotkania informacyjno-integracyjne, zorganizowanych zostało

8

37 wycieczek-pielgrzymek, 6 spotkań o charakterze szkoleniowym oraz 9 wyjść do teatru. Niewidomi
chętnie korzystają z takiej formy rehabilitacji społecznej. Rozwojowi   czytelnictwa   książki
mówionej   sprzyjają   istniejące   punkty biblioteczne zarówno w bibliotekach publicznych jak i
przy naszych Kołach PZN,  Oddziale  Zamość.  Wielu  niewidomych  korzysta  również  z  Biblioteki
Centralnej książki mówionej.
Od wielu lat sukcesy odnoszą lubelscy niewidomi szachiści, którzy pracują pod okiem wieloletniego
trenera Zdzisława Wojcieszyna. W okresie mijającej kadencji niewidomi i słabowidzący szachiści
Okręgu Lubelskiego w drużynowych mistrzostwach Polski zajmowali zawsze miejsce medalowe, a w roku
bieżącym zdobyli tytuł drużynowego mistrza Polski.
W indywidualnych mistrzostwach Polski niewidomych i słabowidzących juniorów w roku bieżącym nasi
reprezentanci zajęli I i II miejsce.
Ponadto niewidomi członkowie PZN Okręgu Lubelskiego reprezentanci innych dyscyplin sportu odnosili
liczne sukcesy.

Szanowni zebrani
z  przykrością  stwierdzamy,  że  poziom życia  niewidomych  członków  naszej
organizacji z terenu województwa lubelskiego nie uległ poprawie. Niskie renty i emerytury, często
jedyne źródło utrzymania nie uległy znacznej poprawie. Wychodząc naprzeciw podstawowym potrzebom
najbiedniejszej części członków naszej organizacji, Okręg Lubelski PZN za pośrednictwem Kół
miejskich i terenowych przekazywał nieodpłatnie artykuły spożywcze w postaci mleka, margaryny,
wafli, ryżu, sera topionego i żółtego, makaronu, mąki, cukru i kaszy. Powyższe produkty pochodziły
z Caritas Diecezji Lubelskiej, Diecezji Lubaczowskiej i Siedleckiej. W chwili obecnej Caritas
został objęty wymogami i innymi uwarunkowaniami zapisanymi w ustawie o pomocy społecznej
dotyczącymi dochodów na członka rodziny beneficjenta, dlatego z przyczyn formalnych zrezygnował z
pomocy żywnościowej za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

Ponadto w telegraficznym skrócie pragniemy przedstawić zakres istotnych problemów, które należy
starać się rozwiązać w nowej kadencji. Są to:
− Problemy natury opiekuńczej w mieszkaniach niewidomych seniorów – członków naszej organizacji,
którzy z racji niepełnosprawności i wieku mają coraz większe trudności w życiu codziennym.
Rozwiązanie tych problemów spowoduje zmniejszenie zainteresowania przeniesieniem się niewidomych do
Domów Pomocy Społecznej.
− Inną możliwością pomocy w tym zakresie jest kontynuacja starań prezydium Zarządu Okręgu o
utworzenie Domu Dziennego Pobytu lub Klubu Niewidomych Seniorów korzystając z możliwości jakie dla
samorządów lokalnych przewiduje rządowy program „Senior Wigor”
− Koła PZN Okręgu Lubelskiego i Zarząd Okregu muszą kontynuować dotychczasowe naciski i starania,
aby ustawa o ulgowych przejazdach środkami

9

komunikacji publicznej była przestrzegana zarówno przez wydających stosowne koncesje, jaki i
podmioty gospodarcze, które wykonują działalność gospodarczą polegającą na transporcie osób.

Szanowni delegaci, drodzy goście
kończąc sprawozdanie z naszej 4- letniej pracy pragniemy podkreślić, że wiele spraw w ciągu tego
okresu mogliśmy rozwiązać dzięki pomocy wielu ludzi wrażliwych na nasze potrzeby. Czasem było to
wsparcie finansowe, innym razem załatwienie autokaru na wycieczkę, paczek choinkowych dla dzieci i
wiele innych, o których nie zapominamy.
Z   większą   nadzieją   i   radością   pracujemy   mając   wokół   siebie   wielu
wypróbowanych przyjaciół.
Serdecznie dziękujemy wszystkim pracującym społecznie za bezinteresowność i za każdy życzliwy gest
wobec potrzeb niewidomych.
Ponadto serdecznie dziękujemy .
– Pani dyrektor Joannie Olszewskiej – pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych prezydenta miasta
Lublina.
– Pani Aleksandrze Warmińskiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej oraz pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
– Panu Aleksandrowi Piechnikowi – dyrektorowi Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pani Janinie Włodarczyk – pracownikowi Lubelskiego Oddziału
PFRON
–  Pani  Małgorzacie  Domagała  –  dyrektorowi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Rodzinie w Lublinie
Dziękujemy wszystkim sponsorom za duże i mniejsze wpłaty na organizowanie różnych form
rehabilitacji dzieci i dorosłych. Szczególne podziękowania składamy prezesom Zarządów Kół za ich
trud i pracę na rzecz środowiska. Dziękujemy również Prezydium Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej
Okręgu za wsparcie i pomoc w działalności Okręgu.
Serdecznie dziękujemy specjalistom – pracownikom zatrudnionym w Polskim
Związku Niewidomych w Lublinie i Zamościu.
Sprawozdanie ze względu na swoją objętość nie w pełni odzwierciedla sukcesy i porażki. Nie sposób w
tak krótkim czasie omówić wszystkie sprawy jakie miały miejsce w minionym okresie. Mamy nadzieję,
że w dyskusji zostaną poruszone problemy, którymi należy zainteresować się w przyszłej kadencji,
uwzględniając obiektywne uwarunkowania finansowe i organizacyjne Okręgu.

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
Lublin ul. Piłsudskiego 17

10

Porządek obrad XXI Zjazdu Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego

1.  Otwarcie Zjazdu
2.  Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej do głosowań jawnych
3.  Przyjęcie porządku obrad OZDEL
4.  Wybór Prezydium Zjazdu
5.  Przyjęcie Regulaminu  Zjazdu
6.  Wybory pozostałych komisji zjazdowych
a) Komisji skrutacyjnej do głosowań tajnych b)Komisji uchwał i wniosków
7.  Sprawozdania
7.1 Zarządu Okręgu
7.2 Komisji Rewizyjnej Okręgu
7.3 Informacja członka Sądu Koleżeńskiego o jego pracy na terenie Okręgu
8.  Członkowie Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Lubelskiego częścią społeczeństwa
obywatelskiego
9.  Dyskusja nad sprawozdaniem ZO
10.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 11.Wybory
a) Prezesa Zarządu Okręgu
b) 3 Wiceprezesów Zarządu Okręgu
c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgu
d) 8 członków Komisji Rewizyjnej Okręgu i 2 zastępców
e) Członka Sądu Koleżeńskiego i jego zastępcę
f) Przedstawiciela Okręgu –członka Zarządu Głównego i jego zastępcę
g) 4Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz 1 zastępcę 12.Dyskusja kierunkowa dot. zmian w
statucie PZN
13.Podjęcie uchwały wytyczającej kierunki działania Okręgu na okres kadencji
14.Zamknięcie Zjazdu

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Osoby niewidome i słabowidzące, członkowie Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych Ogłoszenie

Osoby niewidome i słabowidzące, członkowie Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych

Ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie do pobrania

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment