Formularz Zgłoszeniowy

Zał. Nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Komunikat : AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI 2

KOMUNIKAT

UWAGA!

Niewidomi i słabo widzący, mieszkańcy województwa lubelskiego, posiadający udokumentowany znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wzroku o symbolu 04-0

      Polski Związek Niewidomych, okręg lubelski, prowadzi nabór kandydatów do projektu rehabilitacyjnego sfinansowanego w 95% przez PFRON o tytule „AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI 2”. w ramach tego projektu oferujemy:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących w różnego rodzaju typach placówek.
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego praz udzielanie informacji na temat przysługujących usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo..

      Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez w/w działania.

W ramach realizacji projektu beneficjenci skorzystają z różnych form wsparcia stymulujących ich do osiągnięcia, jak największej samodzielności w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego, zawierających elementy:

– orientacja przestrzenna i nauka samodzielnego poruszania się z białą laską,

– psychoedukacyjne,

– tyfloinformatyczne (w tym pracę z komputerem),

– czynności dnia codziennego i samodzielności metodami bezwzrokowymi,

-nauki czytania i pisania brajlem,

-rehabilitacji podstawowej, zawodowej, społecznej,

-tyfloedukacji prozdrowotnej dla niewidomych chorych na cukrzycę.

            Dodatkowo dla wielu beneficjentów prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo społeczno-prawne oraz będą udzielane informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Porady i informacje będą udzielane osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.

      Rehabilitacja będzie prowadzona grupowo i indywidualnie, a przyczyni się do pozytywnych zmian na rzecz polepszenia funkcjonowania bezwzrokowego i z wykorzystaniem resztek wzroku, co jest zgodne z założeniami celi projektu i celu programowego. Będzie możliwość prowadzenia rehabilitacji zarówno w

placówce specjalistycznej, jak i w miejscu zamieszkania. Przewidywany jest także zwrot kosztów podróży do placówek.

            PZN, jako placówka rehabilitacyjna, wyposażona jest w odpowiedni sprzęt, urządzenia, przyrządy, pomoce rehabilitacyjne i edukacyjne, zaplecze socjalne i odpowiednie oświetlenie, sprzęt biurowy, białe laski, sprzęt rehabilitacyjny do zajęć z samoobsługi i czynności dnia codziennego itd.

            Odbiorcami działań będą:

 1. Niewidoma i słabowidząca młodzież u progu aktywności zawodowej wymagająca kompleksowej rehabilitacji.
 2. Nowoociemniałe lub tracące wzrok osoby dorosłe, wymagające adaptacji do nowej sytuacji po utracie wzroku lub znacznym osłabieniu widzenia.
 3. Osoby niepełnosprawne wzrokowo chore na cukrzycę.
 4. Niewidomi i słabo widzący seniorzy – osoby, które ze względu na wiek mają specyficzne trudności w funkcjonowaniu, jakim, jak: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, poznawanie rzeczywistości i zjawiska, :wykonywania czynności dnia codziennego, sferze emocjonalnej , funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym;

Wszystkie działania rehabilitacyjne prowadzi wyspecjalizowana kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu form wsparcia oraz niezbędne kwalifikacje (wykształcenie oraz dodatkowe studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne). Natomiast osoby prowadzące poradnictwo specjalistyczne będą legitymowały się odpowiednimi kwalifikacjami, np. prawniczymi, psychologicznymi czy usprawnianiem optyką i odpowiednim doświadczeniem. W ramach projektu zajęcia będą prowadzić również lekarze specjaliści – diabetolodzy, okuliści, z także dietetycy specjalizujący się w prawidłowej diecie osób chorych na cukrzycę z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

      Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w Programie;  zgłoszenia będą przyjmowane osobiście , drogą korespondencyjną –  tradycyjną lub elektroniczną (załączniki lub skany).

      W razie wątpliwości i pytań podajemy formy kontaktu;

Tel. 81 441 53 25

Fax 81 441 53 26

Mail:   pzn.lublin@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku

Regulamin pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku

 

 • 1
 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, zwany dalej związkiem, jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje 1% podatku dochodowego na podstawie art. 27 i art. 27a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 2. Regulamin określa zasady pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez związek.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne związku, tj. Okręg Lubelski PZN, oddział Zamość, koła terenowe Okręgu Lubelskiego PZN.

 

Rozdział I. Zasady pozyskiwania 1% podatku dla Związku

 • 2
 1. Związek jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje 1% podatku na zasadach i w trybie określonym przez:

–  Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) art. 45c. ust. 1 – 6,

– Ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art. 21b ust. 1 – 6.

 1. Rachunkiem bankowym związku, służącym do obsługi „1% podatku”, na który urzędy skarbowe będą przekazywały kwotę 1% podatku jest rachunek w Alior Banku (dawniej: Bank BPH) Oddział w Lublinie) nr konta: 96 1060 0076 0000 3200 0133 5249.
 • 3
 1. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania może zadeklarować cel szczegółowy 1% – czyli nazwę i adres jednostki organizacyjnej związku tj.: okręg, oddział, koło, sekcja, działająca przy okręgu oraz może wyrazić zgodę na przekazanie dla związku swoich danych tj. imienia i nazwiska, adresu.
 2. 2. Związek nie pozyskuje środków z 1 procenta podatku na rzecz konkretnych osób fizycznych.
 3. Jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania nie wskaże dla jakiej jednostki okręgu przeznacza kwotę 1% podatku, przekazane przez urzędy skarbowe środki pozostaną w dyspozycji okręgu.

 

Rozdział II. Zasady przekazywania i rozliczania pozyskanych środków.

 • 4
 1. Środki zadeklarowane przez podatników zgodnie z § 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu zostaną podzielone w następujący sposób:

– 90 % dla wskazanej jednostki,

– 10 % dla okręgu.

 1. Przekazane przez urzędy skarbowe wpłaty zadeklarowane, zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym zostaną postawione do dyspozycji jednostkom w wysokości wskazanej w § 4 ust.1 pkt.1.
 • 5
 1. Środki pozyskane zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu związek przeznacza na utworzenie funduszu obsługi kampanii.
 2. Środki funduszu obsługi kampanii 1% podatku mogą być przeznaczone m.in. na:

– obsługę finansową kampanii,

– wydrukowanie ulotek promocyjnych,

– prowadzenie strony internetowej,

– inne związane z obsługą kampanii 1% podatku.

 

Rozdział III. Zasady wydatkowania i rozliczania pozyskanych środków.

 • 6

Związek uzyskane z 1% podatku od osób fizycznych środki będzie przeznaczał wyłącznie na cele związane z działalnością pożytku publicznego, które zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. Środki będą wydatkowane z najwyższą starannością, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 • 7

Związek będzie dokonywał zakupów wyłącznie niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z celami pożytku publicznego.

 • 8
 1. Ze względu na przeważającą część działalności związku, polegającą na prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równorzędnym) środki z 1% podatku będą przeznaczane przede wszystkim na wspieranie tej działalności.
 2. Wydatkowanie środków przez koła i sekcje tematyczne okręgu wymaga konsultacji z dyrektorem lub gł. księgowym związku.
 3. Nie wyklucza się wydatkowania środków na inne zarejestrowane w KRS przez związek cele pożytku publicznego.

 

Rozdział IV. Dokumentacja finansowo-księgowa, ewidencja księgowa i sprawozdawczość.

 • 9
 1. Związek jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków pozyskanych z 1 procenta podatku i sposobu ich wydatkowania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 2. Związek należycie zabezpiecza i przechowuje dokumentację związaną z rozliczeniem środków pochodzących z 1 procenta podatku przez okres określony w ustawie o rachunkowości, tj. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dana dokumentacja dotyczy (art. 74 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 3. Związek sporządza informację o wysokości pozyskanych środków z 1 procenta i o sposobie ich wydatkowania za każdy rok obrotowy i stosowne dane umieszcza w sprawozdaniu merytorycznym z działalności związku, jako organizacji pożytku publicznego.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r..

Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.pzn.lublin.wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Regulacje prawne na rok 2017

 

 1. Opłata audiowizualna

Ulgi abonamentowe dla osób niewidomych w roku 2017 będą przysługiwały na obecnie obowiązujących zasadach.

Na posiedzeniu sejmu posłowie przekazali projekt ustawy o składce audiowizualnej do Komisji Kultury i Środków Przekazu. W ostatnich miesiącach pojawił się pomysł, zgodnie, z którym opłata audiowizualna będzie wprowadzona w późniejszym terminie. W pierwszej kolejności rząd podejmie prace nad uszczelnieniem obecnego systemu pobierania abonamentu RTV, dlatego zdecydowano  o zawieszeniu  prac nad wprowadzeniem składki audiowizualnej.

 

 1. Ulgi transportowe

Ostatni komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest następujący:

„Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIiB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje

zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.”

Senat skutecznie podjął prace nad przesunięciem terminu wejścia ustawy na 1 stycznia 2018 roku. 9 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z nowelizacją w przyszłym roku ulgi transportowe dla osób niewidomych będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

 

 1. Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej

Obowiązek opracowania nowego wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej został wprowadzony przez parlament ubiegłej kadencji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy rehabilitacyjnej nowe legitymacje miały pojawić się z dniem 1 października 2016 roku. Okazało się, że stosowne przepisy zostały odroczone, a nowe legitymacje będą obowiązywać od 1 sierpnia roku 2017. Taką zmianę zapowiadał Krzysztof Michałkiewicz – pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych argumentując, iż na nowe legitymacje nie ma środków w budżecie państwa na rok 2016. W związku z tym resort pracy wraz z biurem pełnomocnika podjął działania legislacyjne, aby przesunąć wejście w życie przepisów o nowych legitymacjach dla osób niepełnosprawnych. Obecnie oczekujemy na projekt rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, który określi wzór oraz szczegółowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

PLAKAT REKRUTACJA

plakat-rekrutacja

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment