PRACA

W związku z realizacją projektu „Pomocne dłonie – 2019” poszukujemy osoby do pracy w charakterze ASYSTENTA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCHna terenie Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • znajomość problemów osób niewidomych i słabowidzących
 • predyspozycje osobowościowe i fizyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, takt, dyskrecja, umiejętność słuchania i panowania nad sobą

Zakres obowiązków obejmuje wsparcie osób z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności:

– pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego (związanych z załatwianiem spraw urzędowych, robieniem zakupów, przemieszczaniem się i towarzyszeniu w wizytach lekarskich i miejscach kultu)

 – towarzyszenie w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich (muzeum, teatr, kino, koncert itp.), 

– wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, pomoc w wypełnianiu niezbędnych druków, wymaganych do uzyskiwania świadczeń, 

– pomoc w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie dzieciom do 18 roku życia z niepełnosprawnością wzroku,

 – czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niezdolnym do samodzielnego czytania, – pomoc w pisaniu pism, listów, odpowiedzi na pisma urzędowe, 

– organizowanie i pomoc w dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsce (np. praca, szkoła, lekarz, urzędy, kościół, znajomi, rodzina itp.)

– pomoc w przemieszczaniu się na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe. 

Oprócz spraw bieżących asystent może podejmować działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania beneficjenta.

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

Proponujemy:

umowę zlecenie (średnio 89 godzin miesięcznie)

praca od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV

Korespondencyjnie lub osobiście:   

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
al. Piłsudskiego17
20-407 Lublin

mailowo:

pzn.lublin@wp.pl (z dopiskiem: „asystent osoby niewidomej – Biała Podlaska” w temacie wiadomości).

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych dokumentach dołączonych do złożonej aplikacji dla celów prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu na stronie www.pzn.lublin.pl

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Dzięki staraniom Okręgu Lubelskiego PZN Rada Miasta Lublin upamiętniła Modesta Sękowskiego założyciela pierwszej w Polsce spółdzielni Niewidomych nazywając jego imieniem wąwóz położony w granicach administracyjnych miasta Lublina.

Uchwała rady miasta Lublin z dn. 6 września 2018 r.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Słabowidzących

            W dniach 8 – 9 września 2017 roku odbyła się Pielgrzymka Osób Niewidomych i Słabowidzących z terenu całego kraju do Sanktuarium Matki Bożej Płączącej w Lublinie.

Organizatorem Pielgrzymki byli: Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych, Kuria Metropolitalna w Lublinie oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski.

            W tych dniach tysiąc trzystu pątników wzięło udział w nabożeństwach oraz konferencjach przygotowanych na poszczególne dni. Na zakończenie pielgrzymki ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik odprawił uroczystą Mszę Świętą, wygłosił Słowo Boże i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

            Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski serdecznie dziękuje mieszkańcom Lublina, którzy wraz z niewidomymi wzięli udział w tych uroczystościach.

Osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym za wsparcie finansowe i rzeczowe serdeczne Bóg zapłać.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Szkolenie ” Ku samodzielności- program wsparcia dla osób tracących wzrok”

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

                          Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dotację Fundacji PZU na zorganizowanie dwóch  szkoleń dla niewidomych i słabowidzących pn.” Ku samodzielności- program wsparcia dla osób tracących wzrok”, które zaplanowaliśmy przeprowadzić  w  Ośrodku L-R PZN „NESTOR” w Muszynie ul. Lipowa 4.

Szkolenia odbędą się w dniach:

– pierwsze 15.10-21.10.2017 roku,

– drugie 3.11-9.11.2017 roku.

W ramach wykładów i ćwiczeń tyflolodzy  przekażą uczestnikom wiedzę na  tematy związane z rehabilitacją społeczną m. innymi  korzystanie z nowoczesnych  urządzeń wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku. Drugie szkolenie dodatkowo będzie miało na celu międzypokoleniową wymianę doświadczeń.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „NESTOR” w Muszynie, zajęcia programowe  ze specjalistami, zajęcia integracyjne w czasie wolnym od zajęć programowych.

Uczestnicy dojeżdżają do Ośrodka na własny koszt.

Zgłoszenia uczestników za pośrednictwem okręgów PZN .

Kryteria naboru:

Szkolenie numer 1 ( 15.10- 21.10.br)

Kandydat na szkolenie:

  osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,

– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat,

– wiek do 55 lat,

– wykształcenie co najmniej średnie,

– w przypadku przewodnika osoba związana ze środowiskiem  niewidomych.

Szkolenie numer 2 (3.11- 9.11. br)

Kandydat na szkolenie:

– osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,

– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat

 – wiek do 45 lat

– wykształcenie co najmniej średnie

–  w przypadku przewodnika   osoba związana ze środowiskiem  niewidomych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Informujemy o możliwości skorzystania z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej realizowanej w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020”.

W celu skorzystania z usługi, proszę kontaktować się z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Lubelski  Al. Józefa Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, telefon 81 441 53 25, 81 441 53 26e-mail: pzn.lublin@wp.pl

Regulamin świadczenia usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rok 2017

 1. Zasady ogólne

 Celem zadania jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych – mieszkańców Lublina poprzez zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania będzie polegać na aktywizacji społecznej osób niewidomych, przeciwdziałaniu ich izolacji i wykluczeniu, ułatwieniu w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, za względu na ubytek zdolności psychofizycznych.

 1. Usługi asystenckie zwane dalej „usługami” realizowane są na terenie miasta Lublin.
 2. Odbiorcami usług są osoby niewidome zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku oraz dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku
 • katalog zamknięty:

– małżeństwa całkowicie niewidomych, nieposiadających możliwości pomocy ze strony rodziny lub dorosłych dzieci,

– osoby całkowicie niewidome, nieposiadające możliwości skorzystania z pomocy bliskiej rodziny,

– dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku.

 • katalog otwarty:

– osoby słabowidzące, posiadające dodatkową niepełnosprawność,

zwane dalej „klientami”.

 

 1. Realizatorem usług jest Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, 20-407 Lublin, Al. Piłsudskiego 17 , zwany dalej: PZN OL w ramach projektu: „Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej”.
 2. PZN OL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie świadczenia usługi, wynikające z działania osób niezatrudnionych do realizacji usługi.
 3. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski ma prawo odmówić zrealizowania usług:
 1. a) w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu klientów, asystentów, stażystów, wolontariuszy lub osób trzecich,
 2. b) w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość, wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa,
 3. c) o ile są usługami wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub higienicznym.

 

 1. W ramach Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 1. Zakres usług asystenckich
 1. Usługi asystenckie obejmują pomoc asystenta w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, koncert, itp.), rekreacji, sportu, oraz pomoc w komunikowaniu się.
 2. Zakres usług podstawowych:

1) towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji;

2) pomoc w przemieszczaniu się w wybrane przez klienta miejsce (np. pracy, nauki, rehabilitacji, kultu religijnego, terapii i leczenia, kursów, czy szkoleń itp.), wyłączając wspieranie osoby niewidomej w miejscu pracy i nauki, co powinno być zapewnione w innej formie asysty;

3)  pomoc osobie niewidomej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),

4) wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych,

5) pomoc w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie niepełnosprawnym dzieciom do 18 roku życia. Priorytetowo będą świadczone usługi asystenta osoby niewidomej na rzecz dzieci, których rodzice są czynni zawodowo. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zapewnienie usług asystenta osoby niewidomej dla dzieci rodziców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

6) czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.

7) pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.

8) pomoc osobie niewidomej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).

 1. Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia klienta, asystent świadczy usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych tj.:
 1. a) pomoc w ubieraniu się,
 2. b) pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych
 3. c) pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju.
 1. Po uzgodnieniu z koordynatorem możliwe jest korzystanie z innych usług poza wymienionymi w pkt. 2, o ile są zgodne z rozdziałem I. Zasady ogólne.
 2. W przypadku konieczności dojazdu klienta poza Lublin, usługi asystenckie mogą być świadczone na terenie województwa lubelskiego.
 3. Asystent nie będzie świadczył ww. usług osobom, które mogą być objęte analogiczną pomocą w ramach ustaw, z których wynikają zadania:
 • – usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się,
 • – usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • – opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Ramy czasowe realizacji usług asystenckich
 1. Usługi realizowane są przez 5 dni w tygodniu w godz. 6.00 – 22.00.
 2. W uzasadnionych przypadkach usługi asystenckie mogą być także realizowane w porze nocnej oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia w żądanym terminie, koordynator powiadamia osobę niewidomą i uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi.
 1. Odpłatność za usługi asystenckie
 1. Usługa asystencka jest bezpłatna.
 2. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), ponosi osoba korzystająca z usługi.
 1. Procedura kwalifikowania do otrzymania usług asystenckich
 1. Wszyscy członkowie PZN OL, kwalifikujący się do katalogu zamkniętego oraz katalogu otwartego, zamieszkali na terenie m. Lublin zostaną poinformowani telefonicznie, drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną o możliwości ubiegania się o pomoc asystenta osoby niewidomej.
 2. Zgłoszenia od osób niewidomych przyjmowane są drogą pisemną, osobiście, telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelskich Al. Józefa Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, telefon 81 441 53 25, e-mail: pzn.lublin@wp.pl
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 . Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji i uszczegółowieniu przez koordynatora projektu.
 4. Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy koordynatorem a osobą niewidomą lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.
 5. Asystent nie jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń od osób niewidomych, a także do ustalania czasu i zakresu usług. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem lub przy pomocy asystenta są niezwłocznie przekazywane koordynatorowi.
 6. Istnieje możliwość realizacji zleceń stałych odbywających się w określone dni tygodnia w zaplanowanym czasie oraz zleceń, które wynikają z konkretnej potrzeby i sytuacji. Zamówienia na zlecenia stałe należy ponawiać co miesiąc. Są one przyjmowane do 15 dnia miesiąca poprzedzającego zlecenia.
 7. Odwołanie przez klienta usług następuje u koordynatora, co najmniej w przeddzień zaplanowanej usługi.

 

 1. Sposób realizacji usług asystenckich
 1. Usługi asystenckie realizowane są przez asystenta osoby niewidomej w czasie i zakresie ustalonym pomiędzy koordynatorem a klientem.
 2. Usługi asystenckie realizowane są na zasadzie współdziałania osoby niewidomej i asystenta.
 3. Podmiotem pracy asystenta jest klient. Asystent podkreśla decydujący wpływ klienta na podejmowane wspólnie działania i własną sytuację życiową.
 4. Praca asystenta ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością klienta, stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie wywiązywania się ze stawianych społecznie oczekiwań.
 5. Asystenta i klienta łączy profesjonalna relacja wzajemnego szacunku.
 6. Każda realizacja usługi poprzedzona jest złożeniem zamówienia w Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubelski i wpisaniem zlecenia do grafiku pracy asystenta.
 7. Usługa odbywa się w podanym w zleceniu terminie i czasie, a asystent udziela pomocy w określonych czynnościach i zamierzeniach.
 8. Zmiana czasu i zakresu usług wymaga każdorazowo ustalenia i potwierdzenia takiej możliwości z koordynatorem.
 9. Prócz spraw bieżących podczas usługi podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania klienta.

 

 • Pozostałe zasady realizacji usług
 1. Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem asystent przerywa pracę i przerywa realizację usługi jeżeli:
 • zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża zdrowiu lub życiu asystenta, klienta, osób trzecich,
 • agresja lub oczekiwania klienta nie pozwalają na kontynuowanie usługi, zgodnie z zasadami regulaminu,
 • zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez klienta zmierzają do łamania prawa,
 • pomoc i potrzeby klienta zostają zabezpieczone przez inne służby.

W uzasadnionych przypadkach asystent przerywa usługę w trybie natychmiastowym, informując o tym niezwłocznie koordynatora.

 1. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zarówno asystent jak i klient zobowiązani są w miarę swoich możliwość do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb i Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski.
 2. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wykonywane usługi podlegają kontroli i są monitorowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski. Monitoring realizowany jest bezpośrednio w miejscu realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla klienta sposób.
 3. Korzystanie z usług asystenckich oznacza jednoczesne wyrażenie zgody przez klienta na udzielanie informacji służących kontroli i monitorowaniu jakości usług.
 4. W zakresie związanym z realizacją usługi, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożą stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment