Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Słabowidzących

            W dniach 8 – 9 września 2017 roku odbyła się Pielgrzymka Osób Niewidomych i Słabowidzących z terenu całego kraju do Sanktuarium Matki Bożej Płączącej w Lublinie.

Organizatorem Pielgrzymki byli: Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych, Kuria Metropolitalna w Lublinie oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski.

            W tych dniach tysiąc trzystu pątników wzięło udział w nabożeństwach oraz konferencjach przygotowanych na poszczególne dni. Na zakończenie pielgrzymki ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik odprawił uroczystą Mszę Świętą, wygłosił Słowo Boże i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

            Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski serdecznie dziękuje mieszkańcom Lublina, którzy wraz z niewidomymi wzięli udział w tych uroczystościach.

Osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym za wsparcie finansowe i rzeczowe serdeczne Bóg zapłać.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Szkolenie ” Ku samodzielności- program wsparcia dla osób tracących wzrok”

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

                          Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dotację Fundacji PZU na zorganizowanie dwóch  szkoleń dla niewidomych i słabowidzących pn.” Ku samodzielności- program wsparcia dla osób tracących wzrok”, które zaplanowaliśmy przeprowadzić  w  Ośrodku L-R PZN „NESTOR” w Muszynie ul. Lipowa 4.

Szkolenia odbędą się w dniach:

– pierwsze 15.10-21.10.2017 roku,

– drugie 3.11-9.11.2017 roku.

W ramach wykładów i ćwiczeń tyflolodzy  przekażą uczestnikom wiedzę na  tematy związane z rehabilitacją społeczną m. innymi  korzystanie z nowoczesnych  urządzeń wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku. Drugie szkolenie dodatkowo będzie miało na celu międzypokoleniową wymianę doświadczeń.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „NESTOR” w Muszynie, zajęcia programowe  ze specjalistami, zajęcia integracyjne w czasie wolnym od zajęć programowych.

Uczestnicy dojeżdżają do Ośrodka na własny koszt.

Zgłoszenia uczestników za pośrednictwem okręgów PZN .

Kryteria naboru:

Szkolenie numer 1 ( 15.10- 21.10.br)

Kandydat na szkolenie:

  osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,

– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat,

– wiek do 55 lat,

– wykształcenie co najmniej średnie,

– w przypadku przewodnika osoba związana ze środowiskiem  niewidomych.

Szkolenie numer 2 (3.11- 9.11. br)

Kandydat na szkolenie:

– osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,

– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat

 – wiek do 45 lat

– wykształcenie co najmniej średnie

–  w przypadku przewodnika   osoba związana ze środowiskiem  niewidomych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Informujemy o możliwości skorzystania z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej realizowanej w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020”.

W celu skorzystania z usługi, proszę kontaktować się z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Lubelski  Al. Józefa Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, telefon 81 441 53 25, 81 441 53 26e-mail: pzn.lublin@wp.pl

Regulamin świadczenia usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rok 2017

 1. Zasady ogólne

 Celem zadania jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niewidomych – mieszkańców Lublina poprzez zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania będzie polegać na aktywizacji społecznej osób niewidomych, przeciwdziałaniu ich izolacji i wykluczeniu, ułatwieniu w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonywać bez pomocy innych, za względu na ubytek zdolności psychofizycznych.

 1. Usługi asystenckie zwane dalej „usługami” realizowane są na terenie miasta Lublin.
 2. Odbiorcami usług są osoby niewidome zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku oraz dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku
 • katalog zamknięty:

– małżeństwa całkowicie niewidomych, nieposiadających możliwości pomocy ze strony rodziny lub dorosłych dzieci,

– osoby całkowicie niewidome, nieposiadające możliwości skorzystania z pomocy bliskiej rodziny,

– dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu narządu wzroku.

 • katalog otwarty:

– osoby słabowidzące, posiadające dodatkową niepełnosprawność,

zwane dalej „klientami”.

 

 1. Realizatorem usług jest Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, 20-407 Lublin, Al. Piłsudskiego 17 , zwany dalej: PZN OL w ramach projektu: „Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej”.
 2. PZN OL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie świadczenia usługi, wynikające z działania osób niezatrudnionych do realizacji usługi.
 3. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski ma prawo odmówić zrealizowania usług:
 1. a) w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu klientów, asystentów, stażystów, wolontariuszy lub osób trzecich,
 2. b) w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość, wywołania szkody osobom trzecim lub łamania przepisów prawa,
 3. c) o ile są usługami wyłącznie o charakterze pielęgnacyjnym lub higienicznym.

 

 1. W ramach Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej nie są prowadzone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 1. Zakres usług asystenckich
 1. Usługi asystenckie obejmują pomoc asystenta w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, koncert, itp.), rekreacji, sportu, oraz pomoc w komunikowaniu się.
 2. Zakres usług podstawowych:

1) towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji;

2) pomoc w przemieszczaniu się w wybrane przez klienta miejsce (np. pracy, nauki, rehabilitacji, kultu religijnego, terapii i leczenia, kursów, czy szkoleń itp.), wyłączając wspieranie osoby niewidomej w miejscu pracy i nauki, co powinno być zapewnione w innej formie asysty;

3)  pomoc osobie niewidomej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),

4) wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych,

5) pomoc w przemieszczaniu się do miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie niepełnosprawnym dzieciom do 18 roku życia. Priorytetowo będą świadczone usługi asystenta osoby niewidomej na rzecz dzieci, których rodzice są czynni zawodowo. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zapewnienie usług asystenta osoby niewidomej dla dzieci rodziców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

6) czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.

7) pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.

8) pomoc osobie niewidomej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).

 1. Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia klienta, asystent świadczy usługi towarzyszące do zakresu usług podstawowych tj.:
 1. a) pomoc w ubieraniu się,
 2. b) pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych
 3. c) pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju.
 1. Po uzgodnieniu z koordynatorem możliwe jest korzystanie z innych usług poza wymienionymi w pkt. 2, o ile są zgodne z rozdziałem I. Zasady ogólne.
 2. W przypadku konieczności dojazdu klienta poza Lublin, usługi asystenckie mogą być świadczone na terenie województwa lubelskiego.
 3. Asystent nie będzie świadczył ww. usług osobom, które mogą być objęte analogiczną pomocą w ramach ustaw, z których wynikają zadania:
 • – usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się,
 • – usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • – opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Ramy czasowe realizacji usług asystenckich
 1. Usługi realizowane są przez 5 dni w tygodniu w godz. 6.00 – 22.00.
 2. W uzasadnionych przypadkach usługi asystenckie mogą być także realizowane w porze nocnej oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia w żądanym terminie, koordynator powiadamia osobę niewidomą i uzgadnia z nią inny termin realizacji usługi.
 1. Odpłatność za usługi asystenckie
 1. Usługa asystencka jest bezpłatna.
 2. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez asystenta (np. bilety wstępu do muzeów, kin, teatrów itp.), ponosi osoba korzystająca z usługi.
 1. Procedura kwalifikowania do otrzymania usług asystenckich
 1. Wszyscy członkowie PZN OL, kwalifikujący się do katalogu zamkniętego oraz katalogu otwartego, zamieszkali na terenie m. Lublin zostaną poinformowani telefonicznie, drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną o możliwości ubiegania się o pomoc asystenta osoby niewidomej.
 2. Zgłoszenia od osób niewidomych przyjmowane są drogą pisemną, osobiście, telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelskich Al. Józefa Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, telefon 81 441 53 25, e-mail: pzn.lublin@wp.pl
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 . Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji i uszczegółowieniu przez koordynatora projektu.
 4. Określenie godzin, zakresu i ewentualnego sposobu świadczonych usług następuje pomiędzy koordynatorem a osobą niewidomą lub osobą/instytucją przez niego upoważnioną.
 5. Asystent nie jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń od osób niewidomych, a także do ustalania czasu i zakresu usług. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem lub przy pomocy asystenta są niezwłocznie przekazywane koordynatorowi.
 6. Istnieje możliwość realizacji zleceń stałych odbywających się w określone dni tygodnia w zaplanowanym czasie oraz zleceń, które wynikają z konkretnej potrzeby i sytuacji. Zamówienia na zlecenia stałe należy ponawiać co miesiąc. Są one przyjmowane do 15 dnia miesiąca poprzedzającego zlecenia.
 7. Odwołanie przez klienta usług następuje u koordynatora, co najmniej w przeddzień zaplanowanej usługi.

 

 1. Sposób realizacji usług asystenckich
 1. Usługi asystenckie realizowane są przez asystenta osoby niewidomej w czasie i zakresie ustalonym pomiędzy koordynatorem a klientem.
 2. Usługi asystenckie realizowane są na zasadzie współdziałania osoby niewidomej i asystenta.
 3. Podmiotem pracy asystenta jest klient. Asystent podkreśla decydujący wpływ klienta na podejmowane wspólnie działania i własną sytuację życiową.
 4. Praca asystenta ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością klienta, stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie wywiązywania się ze stawianych społecznie oczekiwań.
 5. Asystenta i klienta łączy profesjonalna relacja wzajemnego szacunku.
 6. Każda realizacja usługi poprzedzona jest złożeniem zamówienia w Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubelski i wpisaniem zlecenia do grafiku pracy asystenta.
 7. Usługa odbywa się w podanym w zleceniu terminie i czasie, a asystent udziela pomocy w określonych czynnościach i zamierzeniach.
 8. Zmiana czasu i zakresu usług wymaga każdorazowo ustalenia i potwierdzenia takiej możliwości z koordynatorem.
 9. Prócz spraw bieżących podczas usługi podejmowane są działania zmierzające do poprawy sytuacji i funkcjonowania klienta.

 

 • Pozostałe zasady realizacji usług
 1. Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem asystent przerywa pracę i przerywa realizację usługi jeżeli:
 • zastana sytuacja bądź wykonanie danego zadania zagraża zdrowiu lub życiu asystenta, klienta, osób trzecich,
 • agresja lub oczekiwania klienta nie pozwalają na kontynuowanie usługi, zgodnie z zasadami regulaminu,
 • zachodzi podejrzenie, że działania podejmowane przez klienta zmierzają do łamania prawa,
 • pomoc i potrzeby klienta zostają zabezpieczone przez inne służby.

W uzasadnionych przypadkach asystent przerywa usługę w trybie natychmiastowym, informując o tym niezwłocznie koordynatora.

 1. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zarówno asystent jak i klient zobowiązani są w miarę swoich możliwość do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb i Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski.
 2. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wykonywane usługi podlegają kontroli i są monitorowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski. Monitoring realizowany jest bezpośrednio w miejscu realizacji usługi, telefonicznie lub w inny uzgodniony i dogodny dla klienta sposób.
 3. Korzystanie z usług asystenckich oznacza jednoczesne wyrażenie zgody przez klienta na udzielanie informacji służących kontroli i monitorowaniu jakości usług.
 4. W zakresie związanym z realizacją usługi, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożą stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Formularz Zgłoszeniowy

Zał. Nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment

Komunikat : AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI 2

KOMUNIKAT

UWAGA!

Niewidomi i słabo widzący, mieszkańcy województwa lubelskiego, posiadający udokumentowany znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wzroku o symbolu 04-0

      Polski Związek Niewidomych, okręg lubelski, prowadzi nabór kandydatów do projektu rehabilitacyjnego sfinansowanego w 95% przez PFRON o tytule „AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI 2”. w ramach tego projektu oferujemy:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących w różnego rodzaju typach placówek.
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego praz udzielanie informacji na temat przysługujących usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo..

      Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez w/w działania.

W ramach realizacji projektu beneficjenci skorzystają z różnych form wsparcia stymulujących ich do osiągnięcia, jak największej samodzielności w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego, zawierających elementy:

– orientacja przestrzenna i nauka samodzielnego poruszania się z białą laską,

– psychoedukacyjne,

– tyfloinformatyczne (w tym pracę z komputerem),

– czynności dnia codziennego i samodzielności metodami bezwzrokowymi,

-nauki czytania i pisania brajlem,

-rehabilitacji podstawowej, zawodowej, społecznej,

-tyfloedukacji prozdrowotnej dla niewidomych chorych na cukrzycę.

            Dodatkowo dla wielu beneficjentów prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo społeczno-prawne oraz będą udzielane informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Porady i informacje będą udzielane osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.

      Rehabilitacja będzie prowadzona grupowo i indywidualnie, a przyczyni się do pozytywnych zmian na rzecz polepszenia funkcjonowania bezwzrokowego i z wykorzystaniem resztek wzroku, co jest zgodne z założeniami celi projektu i celu programowego. Będzie możliwość prowadzenia rehabilitacji zarówno w

placówce specjalistycznej, jak i w miejscu zamieszkania. Przewidywany jest także zwrot kosztów podróży do placówek.

            PZN, jako placówka rehabilitacyjna, wyposażona jest w odpowiedni sprzęt, urządzenia, przyrządy, pomoce rehabilitacyjne i edukacyjne, zaplecze socjalne i odpowiednie oświetlenie, sprzęt biurowy, białe laski, sprzęt rehabilitacyjny do zajęć z samoobsługi i czynności dnia codziennego itd.

            Odbiorcami działań będą:

 1. Niewidoma i słabowidząca młodzież u progu aktywności zawodowej wymagająca kompleksowej rehabilitacji.
 2. Nowoociemniałe lub tracące wzrok osoby dorosłe, wymagające adaptacji do nowej sytuacji po utracie wzroku lub znacznym osłabieniu widzenia.
 3. Osoby niepełnosprawne wzrokowo chore na cukrzycę.
 4. Niewidomi i słabo widzący seniorzy – osoby, które ze względu na wiek mają specyficzne trudności w funkcjonowaniu, jakim, jak: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, poznawanie rzeczywistości i zjawiska, :wykonywania czynności dnia codziennego, sferze emocjonalnej , funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym;

Wszystkie działania rehabilitacyjne prowadzi wyspecjalizowana kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu form wsparcia oraz niezbędne kwalifikacje (wykształcenie oraz dodatkowe studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne). Natomiast osoby prowadzące poradnictwo specjalistyczne będą legitymowały się odpowiednimi kwalifikacjami, np. prawniczymi, psychologicznymi czy usprawnianiem optyką i odpowiednim doświadczeniem. W ramach projektu zajęcia będą prowadzić również lekarze specjaliści – diabetolodzy, okuliści, z także dietetycy specjalizujący się w prawidłowej diecie osób chorych na cukrzycę z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

      Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w Programie;  zgłoszenia będą przyjmowane osobiście , drogą korespondencyjną –  tradycyjną lub elektroniczną (załączniki lub skany).

      W razie wątpliwości i pytań podajemy formy kontaktu;

Tel. 81 441 53 25

Fax 81 441 53 26

Mail:   pzn.lublin@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Leave a comment