Akademia samodzielności 2

Polski Związek Niewidomych, okręg lubelski, prowadzi nabór kandydatów do projektu rehabilitacyjnego sfinansowanego w 95% przez PFRON o tytule „AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI 2”. w ramach tego projektu oferujemy:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących w różnego rodzaju typach placówek.
  2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego praz udzielanie informacji na temat przysługujących usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo..

      Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez w/w działania.

W ramach realizacji projektu beneficjenci skorzystają z różnych form wsparcia stymulujących ich do osiągnięcia, jak największej samodzielności w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego, zawierających elementy:

– orientacja przestrzenna i nauka samodzielnego poruszania się z białą laską,

– psychoedukacyjne,

– tyfloinformatyczne (w tym pracę z komputerem),

– czynności dnia codziennego i samodzielności metodami bezwzrokowymi,

-nauki czytania i pisania brajlem,

-rehabilitacji podstawowej, zawodowej, społecznej,

-tyfloedukacji prozdrowotnej dla niewidomych chorych na cukrzycę.

            Dodatkowo dla wielu beneficjentów prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo społeczno-prawne oraz będą udzielane informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Porady i informacje będą udzielane osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.

      Rehabilitacja będzie prowadzona grupowo i indywidualnie, a przyczyni się do pozytywnych zmian na rzecz polepszenia funkcjonowania bezwzrokowego i z wykorzystaniem resztek wzroku, co jest zgodne z założeniami celi projektu i celu programowego. Będzie możliwość prowadzenia rehabilitacji zarówno w

placówce specjalistycznej, jak i w miejscu zamieszkania. Przewidywany jest także zwrot kosztów podróży do placówek.

            PZN, jako placówka rehabilitacyjna, wyposażona jest w odpowiedni sprzęt, urządzenia, przyrządy, pomoce rehabilitacyjne i edukacyjne, zaplecze socjalne i odpowiednie oświetlenie, sprzęt biurowy, białe laski, sprzęt rehabilitacyjny do zajęć z samoobsługi i czynności dnia codziennego itd.

            Odbiorcami działań będą:

  1. Niewidoma i słabowidząca młodzież u progu aktywności zawodowej wymagająca kompleksowej rehabilitacji.
  2. Nowoociemniałe lub tracące wzrok osoby dorosłe, wymagające adaptacji do nowej sytuacji po utracie wzroku lub znacznym osłabieniu widzenia.
  3. Osoby niepełnosprawne wzrokowo chore na cukrzycę.
  4. Niewidomi i słabo widzący seniorzy – osoby, które ze względu na wiek mają specyficzne trudności w funkcjonowaniu, jakim, jak: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, poznawanie rzeczywistości i zjawiska, :wykonywania czynności dnia codziennego, sferze emocjonalnej , funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym;

Wszystkie działania rehabilitacyjne prowadzi wyspecjalizowana kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu form wsparcia oraz niezbędne kwalifikacje (wykształcenie oraz dodatkowe studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne). Natomiast osoby prowadzące poradnictwo specjalistyczne będą legitymowały się odpowiednimi kwalifikacjami, np. prawniczymi, psychologicznymi czy usprawnianiem optyką i odpowiednim doświadczeniem. W ramach projektu zajęcia będą prowadzić również lekarze specjaliści – diabetolodzy, okuliści, z także dietetycy specjalizujący się w prawidłowej diecie osób chorych na cukrzycę z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

      Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w Programie;  zgłoszenia będą przyjmowane osobiście , drogą korespondencyjną –  tradycyjną lub elektroniczną (załączniki lub skany).

      W razie wątpliwości i pytań podajemy formy kontaktu;

Tel. 81 441 53 25

Fax 81 441 53 26

Mail:   pzn.lublin@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy